AKTS - İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları

İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları (HUM412) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları HUM412 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 4
Ön Koşul Ders(ler)i
yok
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Staff
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı -İş kazası ve meslek hastalıklarını tanımak. -Kaza ve meslek hastalıklarını oluşturan koşulları bilmek. -Kaza ve meslek hastalıklarını tanılama süreçlerini yürütebilmek. -İlgili mevzuat ile koruyucu mühendislik ve hekimlik faaliyetleri hakkında bilgi edinmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; -İş kazaları, kaza araştırma tekniklerini öğrenir. -Tehlike, risk ve risk etmenlerine karşı alınacak tedbirler ve uygulama yöntemlerini bilir. -İş kazalarına karşı alınacak emniyet ve kaza önleme tedbirlerini öğrenir. -Meslek hastalıklarına etki eden iç ve dış faktörleri tanımlayabilir. -Meslek hastalıklarının risk faktörlerini ve çalışanın hayatını nasıl etkilediğini öğrenir. -Hastalıklara karşı alınacak korunma yöntemlerinin önemini öğrenir. -Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması gerekenleri öğrenir. -Sağlıklı çalışma bilinci ve kültürünü edinir.
Dersin İçeriği İş kazası ve meslek hastalıkları ile ilgili temel kavramlar, hukuki sonuçlar ile iş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma ve Kaza Kavramı İş Sağlığı ve Güvenliği, s. 1-18.
2 İş Kazası Kavramı ve Unsurları İş Sağlığı ve Güvenliği, s. 25-33.
3 İş Kazalarının Tarihçesi İş Güvenliği, s. 55-59.
4 Tehlike, Risk ve Önleyici Tedbirler İş Sağlığı ve Güvenliği, s. 105-127.
5 İş Kazalarında Kök Neden Analizi İş Sağlığı ve Güvenliği, s. 102-126.
6 İş Kazalarının Hukuki Sonuçları İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, s. 195-226.
7 Ara sınav Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular
8 Meslek Hastalığı Kavramı İş Sağlığı ve Güvenliği, s. 112-130.
9 Meslek Hastalıklarının Tarihçesi İş Sağlığı ve Güvenliği, s. 135-148.
10 Türkiye’de ve Dünyada Meslek Hastalıkları İş Güvenliği, s. 135-152.
11 Meslek Hastalıklarına ilişkin Riskler ve Korunma Yöntemleri İş Sağlığı ve Güvenliği, s. 121-143.
12 Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması İş Sağlığı ve Güvenliği, s. 155-174.
13 Meslek Hastalıklarının Hukuki Sonuçları İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, s. 210-222.
14 Türkiye’den ve Dünyadan Örneklerle İş Kazası ve Meslek Hastalığı Analizleri-1 İş Sağlığı ve Güvenliği, s. 224-245.
15 Türkiye’den ve Dünyadan Örneklerle İş Kazası ve Meslek Hastalığı Analizleri-2 İş Sağlığı ve Güvenliği, s. 224-245.
16 Genel Sınav Ders sorumlusu tarafından hazırlanan sorular

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nazmi Bilir, İş Sağlığı ve Güvenliği, Güneş Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2016.
2. Haluk Hadi Sümer, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2017.
3. Hakan Erdoğan, İş Sağlığı ve Güvenliği Konu Anlatım Kitabı, İstanbul, 2019.
4. Abdulvahap Yiğit, İş Güvenliği, Alfa Aktüel, Bursa, 2015.
5. İş Sağlığı ve Güvenliği, Detay Yayıncılık, Şahingöz&Şık, İstanbul, 2015.
6. Teoman Akpınar, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Ekin Basın Yayın, Bursa, 2013. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meslek Hastalıkları ve İş İle İlgili Hastalıklar Tanı Rehberi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik disiplinlerine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya mühendislik disiplinlerine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 (a) Effective oral and written communication skills; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly. (b) The knowledge of, at least, one foreign language; the ability to write a report properly, understand previously written reports, prepare design and manufacturing reports, deliver influential presentations, give unequivocal instructions, and carry out the instructions properly in this foreign language.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği konusunda farkındalık; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 (a) (i) Akışkanlar mekaniği, (ii) ısı transferi, (iii) üretim süreçleri, (iv) elektronik ve kontrol, (v) taşıt elemanları tasarımı, (vi) taşıt dinamiği, (vii) taşıt tahrik ve güç sistemleri, (viii) otomotiv alanındaki teknik mevzuat ve (ix) taşıt doğrulama testleri konularında bilgi. (b) Bu bilgilerin çok disiplinli otomotiv problemlerinin çözümüne yönelik olarak birleştirilmesi ve uygulanması becerisi.
13 Kuramsal, deneysel ve benzetim yöntemleri ile bilgisayar destekli tasarım tekniklerinin otomotiv mühendisliği alanında kullanımı becerisi.
14 Taşıt tasarımı ve imalatı alanlarında çalışabilme becerisi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 100