AKTS - Ceza Hukukunun Felsefi Temelleri

Ceza Hukukunun Felsefi Temelleri (KMH609) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ceza Hukukunun Felsefi Temelleri KMH609 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Dr.Öğretim Üyesi Timuçin Köprülü
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, ceza hukukunda suç genel teorisine ve yaptırım teorisine etki etmiş felsefi akımları ve felsefecileri öğrenciye açıklamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler, ceza hukuku genel teorisini etkilemiş felsefecileri ve felsefelerini listeleyebilir. Büyük felsefecilerin ve felsefi akımların suç genel teorisini ve yaptırım teorisini nasıl şekillendirdiğini tartışırlar. Ceza hukuku okullarının doktrinleri bağlamında tartışma yürütebilirler.
Dersin İçeriği Ceza hukuku genel teorisini etkilemiş felsefeciler ve felsefeleri; büyük felsefecilerin ve felsefi akımların suç genel teorisini ve yaptırım teorisini nasıl şekillendirdiği; modern ve modern öncesi dönem karşılaştırılarak Aydınlanma düşüncesinin ceza hukukuna etkileri; ceza hukuku okulları, günümüz ceza hukukunun felsefi temelleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ceza Hukuku ve Felsefe İlişkisi Roth (İlgili Kısım)
2 Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişimi ve Bu Gelişimde Onu Etkileyen Felsefi Akımlar Toroslu (İlgili Kısım)
3 Aydınlanma Felsefesi ve Modern Ceza Hukukunun Doğuşu Küçüktaşdemir (İlgili Kısım)
4 Ceza Hukukunun Epistemolojisi Keyman, 1998
5 Ceza Hukuku Okulları: Klasik Okul (Kant ve İdealistler) Toroslu (İlgili Kısım)
6 Ceza Hukuku Okulları: Klasik Okul (Bentham ve Faydacılar) Toroslu (İlgili Kısım)
7 Ceza Hukuku Okulları: Pozitivist Okul Toroslu (İlgili Kısım)
8 Ceza Hukuku Okulları: Realist, Teknik ve Toplumsal Savunma Okulları Toroslu (İlgili Kısım)
9 İktidar ve Cezalandırmanın Meşruiyeti Foucault (İlgili Kısım)
10 Devletin Cezalandırma Yetkisi ve Hakkı Üzerine Tartışmalar Topuzkanamış (İlgili Kısım)
11 Cezalandırmanın Amacına İlişkin Teoriler Toroslu (İlgili Kısım)
12 Ödetici Adalet Ozansü (İlgili Kısım), Roth (İlgili Kısım)
13 Onarıcı Adalet Roth (İlgili Kısım)
14 Nazi ve Nürnberg Yargılamaları Metin – Heper (İlgili Kısım)
15 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Mitchel P. Roth, Göze Göz, Suç ve Cezanın Küresel Tarihi, Can Yayınları
2. Topuzkanamış Engin, Hukuk ve Disiplin – Modern Toplumda Hukuka Uymanın Dayanakları, XII Levha Yayınları, İstanbul 2013
3. Haluk Toroslu, Ceza Müeyyidesi, Savaş Yay., Ankara 2010.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kamu Hukuku alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Kamu Hukuku ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Kamu Hukuku alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Kamu Hukuku sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Kamu hukuku alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Kamu Hukuku alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Kamu Hukuku alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Kamu Hukuku alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Sunum/Seminer Hazırlama 10 3 30
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 152