AKTS - Ticari Suçlar

Ticari Suçlar (KMH611) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ticari Suçlar KMH611 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri .
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Dr. Öğr. Üye. Timuçin Köprülü
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Türk Ceza Kanunu’nda ve diğer kanunlarda bulunan ceza yaptırımına bağlanmış ticari davranış normlarından oluşan ticari suçların incelenmesi; ticari suçlara ilişkin pozitif düzenlemeler ışığında ekonomi ceza hukukuna ilişkin teorik bilgilerin verilmesi; pozitif düzenlemelerdeki ticari suç fiillerinin tanıtılması, teorik ve pratik açıdan bu suçların çözümlenmesi, ilgili düzenlemelere yaptırım teorisi ışığında eleştirel açıdan yaklaşılması amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomi ceza hukuku ve ticari suç kavramlarını belirtir. Suç genel teorisi açısından ticari suçları karşılaştırır. Ticari suçların genel ve ortak özelliklerini özetler. Ticari suçları diğer suçlarla karşılaştırır ve farklılıklarını gösterir. Türk Ceza Kanunu’ndaki ve diğer özel yasalardaki ticari suç fillerini içeren düzenlemeleri karşılaştırır ve eleştirir.
Dersin İçeriği Ticaret hukukuna ilişkin yasalarda yer alan ticari davranış kurallarının ceza yaptırımına bağlanmasıyla oluşan ticari suçların ekonomi ceza hukuku bağlamında incelenmesi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonomi Ceza Hukukunun Tanıtılması Nuhoğlu – Tiedamann (İlgili Kısım)
2 Ekonomi Ceza Hukukunun Tarihsel Gelişimi Nuhoğlu – Tiedamann (İlgili Kısım)
3 Ekonomi Ceza Hukuku ve Ekonomik Suç, Ticari Suç Kavramlarının Tartışılması Nuhoğlu – Tiedamann (İlgili Kısım)
4 Kriminolojide Ticari Suçlar: Beyaz Yakalı Suçluluk Nuhoğlu – Tiedamann (İlgili Kısım)
5 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Suçlar Küçüktaşdemir (İlgili Kısım)
6 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Suçlar Küçüktaşdemir (İlgili Kısım)
7 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Suçlar Küçüktaşdemir (İlgili Kısım)
8 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Suçlar Küçüktaşdemir (İlgili Kısım)
9 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Suçlar Küçüktaşdemir (İlgili Kısım)
10 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Suçlar Küçüktaşdemir (İlgili Kısım)
11 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Suçlar Küçüktaşdemir (İlgili Kısım)
12 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Suçlar Küçüktaşdemir (İlgili Kısım)
13 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Suçlar Küçüktaşdemir (İlgili Kısım)
14 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nda Düzenlenen Ticari Suçlar Küçüktaşdemir (İlgili Kısım)
15 Genel Değerlendirme
16 Genel Değerlendirme
17 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Küçüktaşdemir, Özgür, Ekonomik Suçlar Bağlamında Türk Ticaret Kanununda Düzenlenen Suçlar ve Cezalar, Seçkin, Ankara, 2018
Diğer Kaynaklar 2. Nuhoğlu Ayşe, Teidamann Klaus, Ekonomi Ceza Hukuku, Seçkin, Ankara, 2018

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Kamu Hukuku alanına ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir. X
2 Hukukî kavram ve yöntemler hakkında özgün tanım ve nitelendirme yapar. X
3 Kamu Hukuku ilişkilerine ait sorunları, edindiği bilgileri kullanarak analiz edebilme, değerlendirebilme, yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır. X
4 Kamu Hukuku alanında mevcut veya yeni bir kavram veya kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ve yöntemle değerlendirir. X
5 Hukukun ulusal ve uluslararası boyutlarını, mahkeme içtihatları ve uygulamaları takip etmek suretiyle anlama ve işleme becerisine sahip olur. X
6 Kamu Hukuku sorunlarını teşhis edebilme ve sorunu çözebilme becerisine sahip olur. X
7 Kamu hukuku alanında özgün bakış açısı kazanır. X
8 Kamu Hukuku alanında araştırma yapabilme ve özgün bilimsel bir eser ortaya koyabilme becerisine sahip olur. X
9 Akademik ve etik kurallara uygun olarak yazılı ve sözlü sunum yapma becerisi kazanır. X
10 Kamu Hukuku alanına ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunmaya ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar. X
11 Çağdaş hukuki yaklaşımlar çerçevesinde güncel hukuki sorunları çözebilme becerisine sahip olur. X
12 Hukukî ve akademik etik kurallarının yerleşmesine ve uygulanmasına katkı sağlar. X
13 Toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkı sağlar. X
14 Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme becerisine sahip olur. X
15 Kamu Hukuku alanında en az bir bilimsel makaleyi ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak hukuk kuram ve uygulamasına katkı sağlar. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Sunum/Seminer Hazırlama 10 3 30
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 30 30
Toplam İş Yükü 152