AKTS - Modelleme, Analiz ve Benzetim

Modelleme, Analiz ve Benzetim (ENE303) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Modelleme, Analiz ve Benzetim ENE303 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Fizik 101, Fizik 102
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Hüseyin OYMAK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı modelleme ve simülasyonun temel ilkelerinin ve kavramlarının ve Enerji Sistemleri Mühendisliği alanına uygulanmasının tanıtılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Modelleme ve simülasyonun ilkelerinin tanıtılması
  • Enerji sistemleri için simülasyon modellerinin tasarımı ve geliştirilmesi.
Dersin İçeriği Modelleme ve simülasyona giriş, system mühendisliği, çerçeve, tanım, modelleme ve simülasyon ile bağlantılı geliştirme, mekanik, elektriksel, termal, akışkan sistemlerin modellenmesi, enerji sistemlerinde modellerin tasarımı ve uygulama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Modelleme ve Simülasyona Giriş Bölüm 1
2 Sistem Bilimi ve Sistem Mühendisliği Bölüm 2
3 Modelleme ve Simülasyon İçin Bir Çerçeve Bölüm 3
4 Modeller ve Simülasyon İçin Gerekliliğinin Tanımlanması Bölüm 4
5 Modelleme ve Simülasyon İçin Bir Dayanak Yaratma Bölüm 5
6 Modellerin ve Simülasyonun Geliştirilmesi Bölüm 6
7 Modellerin Tasarımı Bölüm 7
8 Verilerin Üretimi ve Yönetimi Bölüm 8
9 Ara Sınav
10 Modelleme ve Simülasyonun Enerji Sistemleri Mühendisliğinde Uygulamaları, Genel Bölüm 9
11 Termodinamikteki Uygulamalar Bölüm 10
12 Isıl Akışkanlarda Uygulamalar Bölüm 11
13 Yenilenebilir Sistemlerde Uygulamalar Bölüm 12
14 Konvansiyonel Sistemlerde Uygulamalar Bölüm 13
15 Doğrulama, Onaylama ve Akreditasyon Bölüm 14
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Energy Systems: Optimization, Modeling, Simulation, and Economic Aspects, Journal, Springer, ISSN: 1868-3967
2. Averill M Law, Simulation Modeling and Analysis, 4th Edition, McGraw-Hill, 2007, ISBN-13 978007125519-6
3. Modeling and Analysis of Dynamic Systems, Ramin Esfandiari, CRC Press, 2010 ISBN:9781439808450
4. David J. Cloud, Applied Modeling and Simulation, McGraw-Hill, 1998, ISBN-13 9780072283037
5. Thoma, J. Ould Bouamama, B., Modeling and Simulation in Thermal and Chemical Engineering, 2000, Springer, ISBN: 978-3-540-66388-1

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 5
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konular yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım ve malzeme seçim yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistiksel ve bilgisayar yöntemlerini de kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 1. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi 2. Bireysel çalışma becerisi. X
7 1. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi 2. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 1. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci 2. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 1. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik 2. Yenilikçilik hakkında farkındalık 3. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler 8 2 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 147