AKTS - Enerji Sistemleri I

Enerji Sistemleri I (ENE201) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji Sistemleri I ENE201 3 2 0 4 9
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE 102 - Enerji Sistemleri Mühendisliğinin Temelleri
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Yılser DEVRİM
  • Araş. Gör. Gizem Nur BULANIK DURMUŞ
Course Assistants
Dersin Amacı Öğrencilere enerji sistemlerinin dünyadaki öneminin ve bu sistemlerin günümüze kadar olan tarihsel gelişiminin anlatılması. Enerji Sistemleri için sistem araçları. İklim değişikliği ve İklim modelleme. Enerji Sistemleri için Ekonomik araçlar. Fosil yakıt kaynakları. Sabit yakma Sistemleri. Enerji sistemlerinde kullanılan ölçü birimleri
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enerjinin tarihsel gelişimi ve enerjinin geleceği
  • Temel enerji ilkeleri: Termodinamiğin temel yasaları
  • İş, ısı ve sıcaklık: Enerji dönüşümü, Verimlilik, Enerji ölçümü,
  • Enerjinin türleri: Kimyasal, Isıl, Mekanik, Potansiyel, Kinetik, Elektriksel, Güneş, Nükleer
  • Fosil Yakıtlar: Kömür, Petrol, Doğal gaz
  • Çevresel kaygılar ve Küresel ısınma
Dersin İçeriği Enerjinin tarihsel gelişimi, gelecek eğilimleri, temel enerji ilkeleri: termodinamiğin üç kanunu, iş, ısı, sıcaklık, enerji dönüşümü, verimliliği, enerji ölçümü, enerji sistemlerinde kullanılan ölçü birimleri, enerjinin türleri, fosil yakıtlar, çevresel kaygılar, küresel ısınma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Enerji Sistemleri için Sistem Araçları Bölüm 2
3 Enerji Sistemleri için Sistem Araçları Bölüm 2
4 Enerji Sistemleri için Ekonomik Araçlar Bölüm 3
5 Enerji Sistemleri için Ekonomik Araçlar Bölüm 3
6 İklim Değişikliği ve İklim Modelleme Bölüm 4
7 İklim Değişikliği ve İklim Modelleme Bölüm 4
8 Ara Sınav
9 Fosil Yakıt Kaynakları Bölüm 5
10 Fosil Yakıt Kaynakları Bölüm 5
11 Fosil Yakıt Kaynakları Bölüm 5
12 Sabit Yakma Sistemleri Bölüm 6
13 Sabit Yakma Sistemleri Bölüm 6
14 Karbon ayrıştırılması Bölüm 7
15 Karbon ayrıştırılması Bölüm 7
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Francis M. Vanek, Louis D. Albright, Energy Systems Engineering – Evaluation & Implementation, McGraw-Hill, 2008
Diğer Kaynaklar 2. Neil Schlager and Jayne Weisblatt, Alternative Energy, Thomson&Gale, 2006

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 25
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 9 160
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve Enerji Sistemleri Mühendisliği disiplinine özgü konular yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri karmaşık mühendislik problemlerini kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım ve malzeme seçim yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, istatistiksel ve bilgisayar yöntemlerini de kullanarak sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 1. Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi 2. Bireysel çalışma becerisi. X
7 1. Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi 2. En az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 1. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci 2. Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 1. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik 2. Yenilikçilik hakkında farkındalık 3. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Proje yönetimi becerileri ve uluslar arası standartları ve metodolojileri tanıma.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 7 112
Laboratuar 8 2 16
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 5 5
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 226