AKTSİnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler

İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler (CE566) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İnşaat Mühendisliğinde İleri Matematiksel Yöntemler CE566 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Tolga AKIŞ
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı İnşaat Mühendisliğinde yaygın olarak kullanılan analitik ve sayısal yöntemlerin anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler İnşaat Mühendisliği alanında karşılaşılan matematiksel problemler ve çözüm yöntemleri hakkında bilgi sahibi olacaklardır.
  • Öğrenciler analitik ve sayısal yöntemler kullanarak çeşitli mühendislik problemlerinin çözme yeteneğine sahip olacaklardır.
Dersin İçeriği Birinci, ikinci ve daha yüksek mertebede lineer diferansiyel denklemler, diferansiyel denklem sistemleri, diferansiyel denklemlerin kuvvet serisi yöntemiyle çözümü, Laplace dönüşümleri, kısmi diferansiyel denklemler, sayısal entegrasyon ve türev, lineer cebirde sayısal yöntemler, diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik matematiğinde temel kavramlar
2 Birinci, ikinci ve daha yüksek mertebede lineer diferansiyel denklemler
3 Birinci, ikinci ve daha yüksek mertebede lineer diferansiyel denklemler
4 Diferansiyel denklem sistemleri
5 Diferansiyel denklemlerin kuvvet serisi yöntemiyle çözümü
6 Laplace dönüşümleri
7 Kısmi diferansiyel denklemler
8 Kısmi diferansiyel denklemler
9 Sayısal yöntemlere giriş
10 Sayısal entegrasyon ve türev
11 Sayısal entegrasyon ve türev
12 Lineer cebirde sayısal yöntemler
13 Lineer cebirde sayısal yöntemler
14 Diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Advanced Engineering Mathematics, Erwin Kreyzig, John Wiley and Sons, 10th edition, 2011.
2. Advanced Engineering Mathematics, Peter O’Neil, Wardsworth, 7th edition, 2011.
3. Advanced Engineering Mathematics, Michael D. Greenberg,Prentice Hall, 2nd edition, 1998.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 13 13
Toplam İş Yükü 125