AKTSKıyı Alanları Yönetimi

Kıyı Alanları Yönetimi (CE571) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kıyı Alanları Yönetimi CE571 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yakup DARAMA
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı kıyısal alanlar ve denizlerin fiziksel ve ekolojik özelliklerini sunmak, kıyı alanları üzerindeki baskıları detaylı bir şekilde anlatmak ve sürdürülebilirlik ve bütünleşik kıyı alanları yönetimi (BKAY) kavramlarına açıklık getirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler kıyısal alanlar ve denizlerin fiziksel ve ekolojik özelliklerini öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler kıyısal alanları etkileyen doğal süreçleri öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler kıyı alanları üzerindeki insan kaynaklı baskıları ve bu alanları tehdit eden çevresel sorunları öğreneceklerdir.
  • Öğrenciler sürdürülebilirlik ve bütünleşik kıyı alanları yönetimi (BKAY) kavramlarını Türkiye özelinde çalışacaklardır.
  • Öğrenciler bütünleşik kıyı alanları yönetimi (BKAY) kavramını ve inşaat mühendisinin kıyı alanları ve BKAY içerisindeki sorumluluğunu öğreneceklerdir
Dersin İçeriği Kıyı alanının tanımı ve fiziksel ve ekolojik özellikleri, kıyısal arazi biçimleri, okyanus ve küresel iklim, kıyısal süreçler, kıyı yapıları, kıyı alanları üzerindeki baskılar, kıyısal kirlenme, sürdürülebilirlik, bütünleşik kıyı alanları yönetimi (BKAY) ve Türkiye?de BKAY.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kıyı alanları ve kıyısal arazi biçimleri tanımı – Kıyısal arazi çevresi; falez; kumsal; kumullar
2 Kıyısal arazi biçimleri – Çatal ağzı ve nehir ağzı; dalyanlar; tuzlalar; resifler; insan etkileri
3 Kıyısal süreçler – Dalgalar
4 Kıyısal süreçler – Akıntılar;kıyısal süreçlerin kıyı üzerindeki etkileri
5 Kıyı Yapıları – Kıyı koruma yapıları; yanaşma yapıları
6 Okyanus ve küresel iklim – Okyanus tabanı; tuzlu su ve okyanus canlılar
7 İklim değişikliği ve deniz seviyesi yükselmesi – İklim sistemi; iklim sistemi üzerindeki insan etkisi; küresel ısınma; deniz seviyesi yükselmesi
8 Kıyı üzerindeki baskılar ve kıyısal kirlenme – Su döngüsü; yüzey ve yeraltı suyu; su kalitesi ve katı atık
9 Kıyısal alanların sürdürülebilir gelişimi
10 Bütünleşik kıyı alanları yönetimi (BKAY) –Tanım ve tarihçe
11 Bütünleşik kıyı alanları yönetimi (BKAY) – Kapasite artırımı ve araçlar
12 Bütünleşik kıyı alanları yönetimi (BKAY) – Günümüz ve gelecek; örnek çalışmalar
13 Türkiye’nin Kıyı alanları
14 Türkiye’de bütünleşik kıyı alanları yönetimi (BKAY) Planları
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Kamphuis, J.W., Introduction to Coastal Engineering and Management, Advanced Series on Ocean Engineering, Vol.30, 2nd Edition, World Scientific Press, 2010.
2. Tarbuck, E.J. and Lutgens, F.K., Earth Science, Prentice Hall, 2003.
3. French, P.W., Coastal Defences, Routledge, Taylor & Francis Group, 2001.
4. Carter, R.W.G., Coastal Environments, Academic Press, 1988.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 9 9
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 125