AKTSŞehir Hidroliği

Şehir Hidroliği (CE506) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Şehir Hidroliği CE506 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yakup DARAMA
Course Assistants
Dersin Amacı Hidrolik tasarım prensiplerini öğretmek, su ve atıksu miktarını belirlemek, pompajlı ve depolamalı su şebekesi tasımını yapmak, atıksu ve yağmursuyu drenaj şebekesi tasarımı ve tasarım elemanları, geciktirme havzaları.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler su dağıtım şebekesi, atıksu ve yağmursuyu toplama şebekelerinin tasarımı için gerekli temel prensipleri öğrenecekler
  • Öğrenciler su dağıtım ve atıksu şebekelerinin tasrımını öğrenecekler.
  • Öğrenciler su dağıtım ve atıksu toplama şebekeleri için tasarım ve niteliksel açıdan birbirleriyle bağlantısını öğrenecekler.
  • Öğrenciler su dağıtım ve atısu toplama şebekelerinin inşaasında kullanılan değişik metotları keşfedebilecekler.
Dersin İçeriği Boru ve açık kanal akımlarının özeti, kent nüfusunun gelecekteki su talebi ve türleri, su şebekelerinin analizi ve tasarımı, evsel pissu proje debisinin tahmini ve şebeke elemanlarının tasarımı, yağmur suyu proje debisinin tahmini ve drenaj şebeke elemanlarının tasarımı, su tutma yapıları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hidroliğin Prensipleri
2 İçmesu ve Atıksu Miktarı Nufustahmini, yangınsuyuihtiyacı, şehirsuyugereklilikleri, sukullanımındakideğişimler, tasarımsüresi ve verigerekliliği, dağıtımşebekesisukayıp ve kaçakları, atıksutoplamasistemisızıntısı ve atıksumiktarıdeğişimi.
3 Su Temini kaynakları ve Miktarı: Tatlı su mevcudu, nehirler, göller, yeraltı suyu, içme suyu temel özellikleri, kalite gereklilikleri, sudaki kirlilik
4 Su Arıtma Metodları Fiziksel arıtma metodları, kimyasal arıtma metodları, biyolojik arıtma metodları, sudaklor, algikontrolü, havalandırma, demir mangan ayrıştırması ve suyun yumuşatılması.
5 Şehir Su Temini Sistemi Elemanları: Dağıtım barajları,dağıtım sistemleri, boru hatları, pompalar, vanalar, sistem kapasitesi, basınçlar, hidrantlar, ev bağlantıları ve akım ölçüm araçları
6 Su İletim ve Dağıtım Sistemleri Tasarımı: Pompalı ve pompasız boru hatlarının hidroliği, Hardy-Cross ve eşdeğer boru metoduyla ve bilgisayarla) Network analizi, plan ve profiled boru hattı güzergahı, boru çapı, su darbesi olayı, akım ve basınç kontrol araçları.
7 Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma: Cazibeli atık su boru hattı , atık su sistemleri, atık su toplama sistemleri tasarımı inşaa detayları ve elemanları
8 Yağmursuyu Toplama ve Drenajı: Şehir iklimi, fırtına tasarımı, pik debi hesabı, yağmursuyu toplama sistemleri, geciktirme havuzlarıyla taşkın öteleme

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Applied Urban Hydraulics, Ali Günyaktı, 1st Edition, 2015
Diğer Kaynaklar 2. Water Supply and Sewerege, T.J. McGhee, 6th Edition, McGraw-Hill, 1991

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 6 20
Ödevler 6 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 14 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi X
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi X
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi X
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi X
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi X
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi X
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık X
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi X
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 4 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 6 1 6
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 19 19
Toplam İş Yükü 125