AKTSKıyı Yapıları Tasarımı

Kıyı Yapıları Tasarımı (CE533) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kıyı Yapıları Tasarımı CE533 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yakup DARAMA
Course Assistants
Dersin Amacı Kıyı mühendisliği ve kıyı yapıları tasarımının temel kavramlarına giriş. Türkiye’de kıyı yapıları tasarımı kriterlerine genel bir giriş.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kıyı sistemi ve kıyısal hareketler hakkında genel bir bilgi.
  • Küçük Genlikli Dalga Teorisi hesaplamaları.
  • Dalga özellikleri ve dalga ilerlemesi hesaplama.
  • Dalga istatistiği hesaplamaları.
  • Kıyı yapıları tasarımında öğrenilen bilgileri uygulama becerisi.
Dersin İçeriği Kıyı mühendisliğine giriş, dalga değişkenleri ve sınıflandırması, dalga ilerlemesi ve istatistiksel çözümleme, tasarım dalgası seçimi, dalga-yapı etkileşimleri, liman yapıları tasarımı, kıyısal kum taşınımı, kıyı koruma yapıları tasarımı, Türkiye?de kıyı yapıları planlaması ve tasarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kıyı Mühendisliğine ve kıyısal sistemlere giriş Kıyısal hareketler Su dalgaları Hyperbolik fonksiyonlar 1-16 43-57 Notlar
2 Küçük genlikli dalga teorisi - Temel dalga özellikleri - Temel dalga denklemleri - Parça hız ve yörüngeleri 58-71
3 Küçük genlikli dalga teorisi - Dalga basıncı Dalga enerjisi 72-82
4 Dalga sığlaşması 82-90 & 98-99
5 Dalga yansıması Dalga sapması 91-97 & 100-110
6 Dalga dönmesi - Dalgakıran yerleşimi 111-134
7 Dalga kırılması - Temel denklemler - Dalga tırmanması ve çekilmesi - Dalga kabarması 135-148
8 Okyanus dalgaları - İstatistiksel özellikler - Dalga yüksekliği ve döneminin istatiksel dağılımı - Enerji histogram ve spektrumu 149-158
9 Okyanus dalgaları - Rüzgar dalgası oluşumu - Rüzgar dalgası tahmini - Enerji histogram ve spektrumu 159-174
10 Kıyısal kum taşınımı - Dalga bazlı kum taşınımı - Kıyı boyu kum taşınımı 181-192
11 Kıyısal koruma - Kıyı yapıları - Aşınmaya karşı önlemler 193-208
12 Yığma taş dalgakıran tasarımı - Hudson denklemi - Van der Meer denklemi 209-229 Çıktılar
13 Dik Duvar dalgakıranlar - Dalga kuvvetleri - Goda denklemi 230-245 Çıktılar
14 Türkiye’de kıyı yapıları planlama ve tasarım çalışmaları Çıktılar
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ergin, A., Coastal Engineering, 1st edition, 2009, METU Press, Ankara
Diğer Kaynaklar 2. U.S. Army Corps of Engineers, Coastal Engineering Manual, Online source

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 125