AKTSİnşaat Programlaması ve Maliyet Analizi

İnşaat Programlaması ve Maliyet Analizi (CE564) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İnşaat Programlaması ve Maliyet Analizi CE564 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Saman AMINBAKHSH
Course Assistants
Dersin Amacı Başarılı bir inşaat yönetiminin en etkili araçları iş programlaması ve maliyet analizidir. Programlama başlangıçtan bitişe kadar birbirini takip eden inşaat faaliyetlerinin bir ağ seklindeki takviminin oluşturulması ve maliyet analizi ise planlanan ve gerçekleşen inşaat maliyetlerinin proje süreci boyunca izlenmesidir. Uluslararası inşaat projelerinde süre uzatımı taleplerinin onaylı iş programları ile birlikte sunulması şartı vardır. Bunun nedeni bu cins iddiaları ispatlamanın tek yolu olan sebep-sonuç ilişkisini göstermenin en uygun yolunun programlama ağlarını kullanmak olmasıdır. Programlar o şekilde kullanılabilir ki inşaat sözleşmesindeki hangi tarafın gecikmeden sorumlu olduğu ispatlanabilir ve gecikme sonucu kaybedilen süreden doğan mesuliyet ve maliyet taraflara nesnel ölçüler içinde dağıtılabilir. İnşaat mühendisliği öğrencilerine bu yeteneği kazandırmak amacıyla bilgisayar yazılımlarından en yaygın kullanılan biri bu derste baştan sona öğretilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Inşaat ve benzeri endüstriyel, ticari projelerin ve hatta ofis işlerinin programlanması.
  • Iş ilerlemesinin çubuk diyagramı veya ardışık faaliyetlerin oluşturduğu ağlar biçiminde çeşitli grafik formlarda sunulması.
  • Projenin zaman ve mali açıdan performasının takip edilmesi.
  • Kaynakların en verimli şekilde kullanılması.
  • İnşaat sözleşmelerinde gecikmelerin cinsleri, sure uzatımı verilmesini gerektirecek kabul edilebilir gecikme sebepleri. Resmi süre uzatımı talep yazıları yazılması.
  • İnşaat sözleşmesindeki hangi tarafın gecikmeden sorumlu olduğunun onaylı iş programları kullanarak ispatlanması ve gecikme sonucu kaybedilen süreden doğan mesuliyetin ve maliyetin taraflara nesnel ölçüler içinde dağıtılması.
  • İnşaat sözleşmelerinde gecikmelerden doğan belirlenmiş tazminatların işin başında hesaplanması için kullanılan formüller.
Dersin İçeriği MS Project gibi bir programlama paketinin ileri seviyede öğretilmesi, uluslararası inşaat sözleşmelerinde sure uzatımı hükümleri ve kabul edilebilir gecikme nedenleri , iş gecikmesinden doğan, tazminat, belirlenmiş tazminat ve cezaların incelenmesi ve uygulamaları, tazminat hesaplarında en önemli şart olan sebep-sonuç ilişkisinin açıklanması

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnşaat yönetiminde programlama ve maliyet analizinin önemi
2 Programlama teknikleri
3 Programlama teknikleri
4 Öncüllük ilişkisi ve kritik hat metodu
5 Öncüllük ilişkisi ve kritik hat metodu
6 İnşaat faaliyetlerinin WBS yapısı içinde sıralanması ( bilgisayar uygulaması)
7 İnşaat kaynaklarının seçilmesi
8 Kaynakların faaliyetlere ayrılması
9 Planlama ve iş ilerlemesinin görsel tekniklerle sunuluşu
10 İş ilerlemesinin takibi
11 Programlamada ileri konular
12 Kaynak atanmasında ileri konular
13 İnşaat kontratlarında süre uzatımları ve gecikme cezaları
14 Programlama teknikleri kullanarak kusurlu tarafın ve tazminat miktarının saptanması
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Microsoft Project 2010, Step by Step, Carl Chatfield and T. Johnson, Microsoft Press, Washington
Diğer Kaynaklar 2. Powell-Smith, V, J. Redmond and D. Stephenson, “ Civil Engineering Claims”, 1999, 3 rded, Blackwell Science Ltd, Oxford

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 6 25
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 3 25
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi X
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi X
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi X
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi X
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi X
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi X
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık X
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi X
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 2 3 6
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 3 7 21
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Toplam İş Yükü 125