AKTSUlaştırma Sistemlerinin Yapımı ve Tasarımı

Ulaştırma Sistemlerinin Yapımı ve Tasarımı (CE511) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ulaştırma Sistemlerinin Yapımı ve Tasarımı CE511 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Erşan GÖKSU
Course Assistants
Dersin Amacı Ulaşım yatırımlarına ve bunlarla ilgili yapılara genel bakış. Sanat yapıları diye tanımlanan, Köprüler, Menfezler, Viyadük, Tünel türleri, Ayaklar – pylons – Kulelere ve Teleferikler, Boru Hatları gibi özellikli ulaşım yapılarının tanımlanmaları. Özel Ulaşım Yapılarının tanımlarının yanı sıra projelendirilmelerinde kullanılan yeni tasarım yöntemlerinin, sistem seçiminin, sistem ve kesit optimizasyonun yapılıp detaylandırılması. Tasarım Yöntemleri ve Sistem ve Detay optimizasyonu. Öngerilmeli Beton yapılar, öngerme ve ard-germe yöntemleri ve tasarım uygulamamaları Özel Ulaşım yapılarının, Ekonomik ve Mühendislik kriterleri çerçevesinde tasarlanıp, yeni teknolojiler ışığında optimizasyonlarının yapılıp detaylı tasarımlarının gerçekleştirilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Özel Mühendislik Yapılarının tasarımına giriş, Sistem ve kesit optimizasyonlarının uygulanması, yeni tasarım teknolojilerinin ve yöntemlerinin tanıtılması ve uygulanması Aşağıdaki konularda tecrübe ve yetenek birikimini sağlamak; - Sistem seçimi, ve yapının bölümlerinin herhangi bir endüstri, ticari veya yönetim amaçlı yapılardaki gibi modellenmesi ve optimizasyonu - Ulaşılan modelin sunumu ve statik tasarım ve hesapların yapılabileceği en uygun formatın hazırlanması - Yapı bölümleri arasındaki girişime – interaction – etki edecek yüklemeler, dinamik etkiler, zemin-temel ilişkisi benzeri parametrelerin, tanımlanması - Yapının bölümlerindeki dayanım tahkikleri anı sıra stabilite ve yapılabilirlik tahkiklerinin ve denetimleri - Yapının inşaatı sırasında ve bitimine kadar olan mali ve ekonomik başarının denetlenmesi - İşletme ve genel giderler ile proje de kullanılacak kaynaklarının yönetimi
Dersin İçeriği Ulaştırma sistemleri, işletme kapasitesi, şantiye kısıtlamaları ve güvenlik ilkeleri dikkate alınarak ulaşım tesislerinin geometrik tasarımı, üstyapı tasarımı, ulaştırma sistemleri ve terminaller, ulaştırma sistemlerinin operasyon planlaması ve inşaat yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Özel Ulaşım Yapılarına Genel Bakış, Dersin İçeriği
2 Malzeme; Beton, Lifli Beton, Betonarme, Öngerilimli Beton, Çelik, Ahşap
3 Detay seçimi, Kesit Optimizasyonu
4 Sistem Optimizasyonu
5 Menfezler, Köprüler, Viyadükler
6 Köprülerde ve Viyadüklerde Optimal Açıklıklarının bulunması
7 Öngerilimli Beton, Tanımı ve Tarihçesi
8 Uygulama Alanlari ve Türleri
9 Hesap yöntemleri / Boyutlandırma, ve tahkik
10 Ardgermeli bir plak hesabi
11 Tüneller
12 1. Ara Sınavın tartışılması
13 2. Ara Sınavın tartışılması
14 Teleferikler , Boru Hatları
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. - GUYON, Y. “Béton précontrainte, Etude théorique expérimentale” Editions Eyrolles, Paris 1958
2. Leonhard, F. Prof. Dr. “Spannbeton für die Praxis” Wilhelm Ernst und Sohn, Berlin 1961
3. Lin, T.Y. “Design of Prestressed Concrete Structures” John Wiley & Sonc Inc. New-York 1961
4. Göksu, E. “Öngerilimli Betonların, tarihçesi, tanımı ve yararları” İMO Türkiye Mühendislik Haberleri Kasım 1975, Ankara
5. Göksu, E. “Öngerilimli Betonun Gereksindirdiği yapı gereçleri” İMO Türkiye Mühendislik Haberleri Mart 1976, Ankara
6. Göksu, E. “Öngerilimli Betonun Statiği ve Hesap yöntemleriİ IMO Türkiye Mühendislik Haberleri Eylül 1975, Ankara
7. Göksu, E. “Önceden kaynaşmalı (Pretension) ve Sonradan kaynaşmalı (Post tension) Öngerilimli yapık (prefabrik) öğelerin yapım ilkeleri” IMO Türkiye Mühendislik Haberleri Kasım 1976, Ankara
8. Göksu, E. “Önyapımlı İskelet Sistemler ve Niğbaş Uygulaması” TÜBİTAK Eylül 1980, Ankara
9. Göksu, E. “Ard-germeli Betonarme düz döşemeler” Yapı Dünyası Ağustos 1998, Ankara

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 5
Ödevler 4 15
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 10 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi X
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi X
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi X
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi X
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi X
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi X
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık X
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi X
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 6 6
Raporlar
Ödevler 4 2 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 2 4
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 17 17
Toplam İş Yükü 125