AKTSDeprem Mühendisliği

Deprem Mühendisliği (CE440) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Deprem Mühendisliği CE440 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 202 Temel Mekanik II-Dinamik CE 321 Yapı Analizi
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ertan SÖNMEZ
Course Assistants
Dersin Amacı Yapı analizi ve tasarımında uygulanan deprem mühendisliği prensiplerini öğretmek, bunun için gerekli sismoloji bilgisini vermek ve bir sismik yer hareketinin mühendislik açısından önemli parametrelerini tanıtmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bir sismik yer hareketine maruz kalan bir yapının tepkisini kontrol eden temel faktörlerin neler olduğunu öğrenecek,
  • Hem tek serbestlik-dereceli hem de çok serbestlik-dereceli sistemlerin hareket denklemlerini matematiksel olarak formülleştirebilecek,
  • Deprem hareketine maruz kalmış sistemlerin (tek serbestlik-dereceli) sayısal entegral yöntemleriyle davranış kaydını hesaplayabilecek,
  • Deprem hareketine maruz kalmış çok serbestlik-dereceli sistemlerin modal analiz yöntemiyle davranış kaydını hesaplayabilecek,
  • Davranış Spectrumu Analizi yöntemiyle gerekli parametrelerin en yüksek değerlerini elde edebilecek,
  • Deprem hareketine maruz kalmış sistemlerin davranışlarını hesaplayabilecek MATLAB programları yazabileceklerdir.
Dersin İçeriği Deprem hareketinin oluşumu ve mekanizması, yapıların deprem etkisi altında davranışı, tek serbestlik-dereceli sistemler, hareket denklemlerinin oluşturulması, serbest titreşim analizi, doğrusal sistemlerin deprem davranışları, doğrusal-elastik sistemler için kullanılan entegral yöntemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deprem hareketinin oluşumu ve mekanizması , sismik deprem dalgalarının sebepleri, bir bölgedeki deprem hareketini etkileyen faktörler, bir bölgedeki tahmini yer hareketi, deprem hareketinin kaydedilmesi ve işlenmesi Notlar
2 Tek serbestlik-dereceli sistemler - Hareket denkleminin formülasyonu 3-35
3 Tek serbestlik-dereceli sistemler - Doğrusal sistemlerin deprem davranışı - Doğrusal elastik sistemler için kullanılan nümerik entegral yöntemleri 35-52
4 Tek serbestlik-dereceli sistemler - Serbest titreşim analizi - Yapılarda sönümlenme 187-197
5 Tek serbestlik-dereceli sistemler - Doğrusal elastik sistemler için kullanılan nümerik entegral yöntemleri - Davranış Spektrumu 155-187
6 Çok serbestlik-dereceli sistemler -Hareket denkleminin formülasyonu 311-353
7 Çok serbestlik-dereceli sistemler - Serbest titreşim analizi - Doğal titeşim frekansları ve modlar 365-383
8 Çok serbestlik-dereceli sistemler - Titeşim özelliklerinin hesaplanması 311-353
9 Çok serbestlik-dereceli sistemler - Modal Analiz 434-444
10 Çok serbestlik-dereceli sistemler - Modal Analiz 392-409
11 Çok serbestlik-dereceli sistemler - Davranış Geçmişi Analizi 468-514
12 Çok serbestlik-dereceli sistemler - Davranış Spektrum Analizi, mod birleştirme 444-467
13 Sismik yükler, tasarım spektrumu, sismik yer hareketi haritaları, şartnameler 468-514
14 Elastik olmayan davranış 514-549
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Chopra, A.K., Dynamics of Structures - Theory and Applications to Earthquake Engineering, 3rd edition, 2007, Pearson Prentice Hall, Pearson Education Inc.
Diğer Kaynaklar 2. Clough, R.W. and Penzien J., Dynamics of Structures, 2nd edition, 1993, McGraw-Hill Inc.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 4 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 11 22
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 14 14
Toplam İş Yükü 150