AKTSKarayolu Malzemeleri ve Asfalt Karışım Tasarımı

Karayolu Malzemeleri ve Asfalt Karışım Tasarımı (CE507) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Karayolu Malzemeleri ve Asfalt Karışım Tasarımı CE507 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Bulunmuyor
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Deney, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cumhur AYDIN
Course Assistants
Dersin Amacı Karayolu malzemeleri hakkında genel bir bilgi vermek. Değişik testler yaparak, bitümlü malzemelerin bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerini tanımak. Granüler malzemelerin özelliklerini (özgül ağırlık, vb.) tanımak. Asfalt karışım dizaynı ve bunun Marshal Metodu ile gerçekleştirilmesini ortaya koymak. Asfalt betonunun özelliklerini tanıtmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Karayolu malzemeleri üzerine genel bilgiler inşaat mühendisliği öğrencilerine verilmiş olunur.
  • Bitümlü malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri çalışılır. Asfalt ve katran numuler üzerinde bazı deneyler gerçekleştirilir.
  • Granuler malzeme özeklikleri, bazı laboratuar deneyleri gerçekleştirilerek değerlendirilir.
  • Asfalt agrega karşımı yöntemleri ve Marshal Tasarım Metodu çalışılır.
  • Sathi kaplama dizayn yöntemleri aktarılır.
Dersin İçeriği Bitümlü malzemelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri, agregaların özgül ağırlıkları ve asfalt karışıma etkiyen özellikleri, sathi kaplama tasarımı, asfalt- agrega karşımı, Marshall karışım metodu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bitümlü malzemelerin genel özellikleri 1-13 sayfalar (Ders kitabı)
2 Asfalt üretme teknikleri 14-22 sayfalar (Ders kitabı)
3 Asfaltın kimyasal özellikleri 23-33 sayfalar (Ders kitabı)
4 Asfaltın fiziksel özellikleri 48-65 sayfalar (Ders kitabı)
5 Asfalt emulsiyonları 34-47 sayfalar (Ders kitabı)
6 Agregaların sınıflandırılması 66-83 sayfalar (Ders kitabı)
7 Elek analizi ve özgül ağırlık 84-92 sayfalar (Ders kitabı)
8 Agregaların birbirleriyle karıştırılması 93-112 sayfalar (Ders kitabı)
9 Sathi kaplama tasarımı 113-132 sayfalar (Ders kitabı)
10 Marshal Yöntemi Referans
11 Marshal Yöntemi Referans
12 Stabilite, dayanıklılık ve yorulma özelliklerinin değerlendirilmesi. 133-142 sayfalar (Ders kitabı)
13 Asfalt karışım esneklik, kayma direnci ve çalışılabilirlik özellikleri 133-142 sayfalar (Ders kitabı)
14 Tekerlek izi teşekkülü 133-142 sayfalar (Ders kitabı)
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 2. Bitümlü Malzemeler Labaratuvar El Kitabı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Yayın No: 239
3. Asfalt Betonu Karışım Dizayn Metodları, Karayolları Genel Müdürlüğü Yayınları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi X
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi X
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi X
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi X
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi X
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 1 3 3
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 8 16
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 16 16
Toplam İş Yükü 125