AKTSİleri Beton Malzemeleri

İleri Beton Malzemeleri (CE543) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İleri Beton Malzemeleri CE543 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Deney, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Ertan SÖNMEZ
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin genel amacı öğrencileri beton malzemesi ile ilgili ileri konularda bilgilendirmektir. Bu konular çimento, pozzolanlar, agregalar, taze beton özellikleri, katkılar, sertleşmiş beton özelllikleri ve davranışı, betonun ve çimentonun mikroyapısı ve beton üzerinde uygulanabilen deneyler olarak sıralanabilir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çimento ve betonda mikroyapısal değişikliklerin makro davranışa etkilerini tanımlamak.
  • Beton malzemeleri konusundaki teknik bilgi birikiminin öğrenilmesi ve bu bilgilerin betonarme yapıların sürdürebilirliğinin artırılması amacıyla kullanılması.
  • Sertleşmiş betonun davranış özelliklerinin incelenmesi ve bu bilgilerin betonun özelliklerini geliştirme ve performansını artırma amacıyla kullanılması.
  • Betonun çeşitli özelliklerini değerlendirmek ve analiz etmek için deneyler tasarlamak, hedeflenen özelliklere sahip beton üretebilmek için karışım dizaynı ve malzeme seçimi.
  • Betonla ilgili araştırma konularında literature ataramsı yapmayı öğrenmek, yapılan araştırmaları raporlar ve görsel sunumlar aracılığıyla sunmayı öğrenmek
  • Derste edinilen bilgiler ışığında beton malzemesi alanında geniş çaplı araştırmalar yapmak.
Dersin İçeriği Çimento, beton karışımlarında kullanılan agrega ve katkılar, taze ve sertleşmiş betonun özellikleri, betonun dayanıklılık özellikleri, betonun çevre ile etkileşimi ve beton teknolojisinin gelişimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Çimento, mikroyapısı ve özellikleri Referans
2 Agregalar ve katkılar Referans
3 Portland çimentosunun hidratasyonu Referans
4 Taze beton Referans
5 Sertleşmiş betonun mikroyapısal özellikleri Referans
6 Sertleşmiş betonun mukavemeti Referans
7 Betonun genleşme ve büzülme özellikleri Referans
8 Sıcaklık değişimlerinin beton üzerindeki etkileri Referans
9 Sertleşmiş betonun diğer özellikleri Referans
10 Betonun dayanıklılığı Referans
11 Betonun dayanıklılığı Referans
12 Betonun test edilmesi Referans
13 Özellikli betonlar Referans
14 Beton ve çevre Referans
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Neville A. M., Properties of Concrete, Pearson, 1995
2. Mehta K.M., Monteiro P.J.M., Concrete microstructure, properties, and materials, Mcgraw Hill, Third Edition
3. Erdogan T., Beton, Genişletilmiş 2. baskı.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 50
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 3 130
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi X
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi X
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi X
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi X
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi X
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi X
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık X
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi X
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 1 10 10
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125