AKTSSulama ve Drenaj

Sulama ve Drenaj (CE529) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sulama ve Drenaj CE529 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CE 310 Hidrolik Mühendisliği
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Fen Bilimleri Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Yakup DARAMA
Course Assistants
Dersin Amacı Genel olarak sulama ve drenaj sistemleri için temel gereksinimleri anlamak ve açık ana kanal ve kapalı borulu sulama ve drenaj şebekelerini, Enerji, Momentum ve kütlenin korunumu prensibinin üniform akım yaklaşımıyla nasıl tasarlandığını öğrenerek modern sulama ve drenaj tasarımı yapmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sulama suyu debisini hesaplayarak , suyu kaynağından sulama alanına getirecek ana sulama kanalının güzergahının belirlenmesi, kanalın boyutlandırılması ve sulama alanına uygulanacak modern borulu sulama şebekesinin projelendirilmesi için gerekli hidrolik verilerin belirlenmesi
  • Sulama alanı için sulama modülünü belirlemek
  • Sulama alanı içinde yer alan borulu yağmurlama sulama sisteminin ve damla sulama sisteminin üniform akım yaklaşımıyla nasıl tasarlanabileceğinin öğrenilmesi
  • Üniform akım yaklaşımıyla drenaj sistemi tasarımı için gerekli hidrolik parametrelerin belirlenmesi
Dersin İçeriği Sulama yönteminin belirlenmesi, sulama suyu debisinin belirlenmesi, açık kanallarda uniform akım, boru sistemlerinde üniform akım, açık kanal tasarımı, borulu sulama sistemi tasarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin içeriği ve sulamanın Türkiye'ye gelişi
2 Toprak ve Toprak - Su İlişkisi
3 Bitki Su İhtiyacı
4 Buharlaşma-Terleme Su İhtiyacı
5 Buharlaşma-Terleme Su İhtiyacı
6 Sulama Gereksinimleri
7 Sulama Sistemleri
8 Sulama Sistemleri
9 Sulama Sistemleri
10 Pompajlı Sulamalar
11 Kapalı Sistem Sulama Sistemleri
12 Kapalı Sistem Sulama Sistemleri
13 Kapalı Sistem Sulama Sistemleri
14 Sulama Alanlarının Drenajı
15 Final Sınavları Dönemi
16 Final Sınavları Dönemi

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Introduction to Irrigation and Drainage Engineering,3. Revised Edition,Darama Y., Ankara, 2009
Diğer Kaynaklar 2. Sulama ve Drenaj, Kızılkaya T., DSİ Yayını Ankara, 1988. Applied Water Resources Engineering, 2nd Edition, Yanmaz, M., ODTÜ Press. Ankara, 2001
3. Irrigation Principles and Practices, Hansen, V.E., Israelsen O.W., and Stringham G.E. Whiley, 1980
4. Irrigation and Drainage, Kızılkaya T., State Hydraulic Publication (in Turkish) Ankara, 1988
5. Applied Water Resources Engineering, 2nd Edition, Yanmaz, M., METU Press. Ankara, 2001
6. Irrigation and Drainage Engineering, Tümer, T., METU Civil Eng., Department Water Resources Laboratory Publication No:8, 1978

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler 2 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında derinlemesine bilgi birikimine sahip olma ve bu bilgileri İnşaat Mühendisliği problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi X
2 İnşaat Mühendisliği sistemlerini ekonomik, çevresel sürdürülebilirlik ve üretilebilirlik kısıtları altında tasarlama ve üretme becerisi X
3 Karmaşık mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
4 Karşılaşılan mühendislik sorununun çözümüne yönelik bir yaklaşım geliştirme ve model ve deney tasarlama ve yapma becerisi X
5 Tasarım ve diğer mühendislik uygulamaları için gerekli modern mühendislik araçlarını, tekniklerini ve yetenekleri kullanabilme becerisi X
6 Alanı ile ilgili temel araştırmaları bağımsız olarak yürütebilme ve araştırma sonuçlarını etkin bir biçimde raporlama ve bilimsel toplantılarda sunma becerisi X
7 Alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilmek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilmek için yeterli seviyede sözlü ve yazılı İngilizce bilgisi X
8 Alanında edindiği bilgileri disiplin içi ve çok disiplinli takımlar içinde etkin biçimde kullanabilme ve bu takımlarda liderlik yapabilme becerisi X
9 Alanı ile ilgili konularda yaşam boyu öğrenme sonucu gelişme ve kendini sürekli yenileme gerekliliğinin bilinci;bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme; girişimcilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık X
10 İnşaat mühendisliği ile ilgili problemlere ilişkin verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlerin gözetilmesi X
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme yetkinliği X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 2 7 14
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125