AKTSYazılım Örüntüleri

Yazılım Örüntüleri (SE461) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yazılım Örüntüleri SE461 Seçmeli Dersler 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
CMPE225
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Teknik Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı, yüksek kalitede yazılım geliştirmeye yönelik tasarım örüntülerinin tanıtımı ve bu örüntüleri uygulama metotlarının anlatımıdır. Bu ders kapsamında ayrıca var olan bir yazılım yeniden yapılandırılması kavram ve metotları da anlatılmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Belli başlı tasarım örüntüleri tanımlama ve tanıma
  • Tasarım problemeri için uygun tasarım örüntülerini belirleme
  • Tasarım örüntülerini kullanarak, kötü tasarlanmış bir yazılımı tekrar yapılandırma
  • Tasarım örüntülerini uygulama
  • Tasarım örüntülerini karşılaştırma ve hangi durumda hangi tasarım örüntüsünün kullanılması gerektiğini örnekleriyle anlatma
Dersin İçeriği Tasarım örüntülerine giriş, yapısal örüntüler, davranışsal örüntüler, analiz örüntüleri, mimari örüntüler, test hazırlama, yeniden yapılandırma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Nesneye yönelik tasarıma genel bakış Ders Notları
2 UML’e genel bakış Ders Notları
3 Tasarım Örüntülerine Girilş Bölüm 1
4 Gözcü Örüntüsü Bölüm 2
5 Dekoratör Örüntüsü Bölüm 3
6 Fabrika Metot ve Soyut Fabrika Metod Örüntüsü Bölüm 4
7 Teklik Örüntüsü Bölüm 5
8 Komut Örüntüsü Bölüm 6
9 Adaptör and Cephe Örüntüsü Bölüm 7
10 Şablon Metod Örüntüsü Bölüm 8
11 İlerletici Örüntüsü ve Karma Örüntüsü Bölüm 9
12 Durum Örüntüsü Bölüm 10
13 Vekil Örüntüsü Bölüm 11
14 Bileşik Örüntüsü ve MVC Bölüm 12
15 Anti-örüntüler Ders Notları
16 Yeniden Yapılandırma Ders Notları
17 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Head First Design Patterns, O’Reilly, Eric Freeman, Elisabeth Freeman, Kathy Sierra, Bert Bates, First Edition October 2004
Diğer Kaynaklar 2. Design Patterns: Elements of Reusable Object Oriented Software, E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, and J. Vlissides, Addison -Wesley Professional, 1995
3. Analysis Patterns: Reusable Object Models, Martin Fowler, (1996-11-27). Addison-Wesley
4. Pattern-Oriented Software Architecture: A System of Patterns, Buschmann F., Meunier R., Rohnert H. & Sommerlad P. & Stal M. (1996), John Wiley & Sons
5. Applying UML and Patterns : An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development, Craig Larman, 3rd Edition, Prentice Hall, 2005
6. Joshua Kerievsky, Refactoring to Patterns, Addison-Weslay Professional, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve yazılım mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Yazılım mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya yazılım mühendisliği disiplinine özgü araştırma konularının incelenmesi için, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; yazılım mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Yazılım mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 Yazılım alternatiflerini irdeleyerek bilgisayar tabanlı sistemlerin modellenmesi ve tasarımında, algoritma prensiplerini, matematiksel temelleri ve bilgisayar bilimleri teorisini uygulama becerisi. X
13 Yazılım sistemlerinin analiz, tasarım, uygulama, doğrulama, geçerleme ve bakım süreçlerini uygulayarak geliştirilmesinde mühendislik yaklaşımlarını uygulama becerisi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 111