AKTS - Mühendislik Ekonomisi

Mühendislik Ekonomisi (IE305) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mühendislik Ekonomisi IE305 2 0 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Cihan Tuğrul ÇİÇEK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, alternative yatırım projelerinin değerlendirilmesi ve seçilmesini sağlamaktır. Dersin sonunda, öğrenci, mühendislik ekonomisi problemlerini araştırmayı, formüle etmeyi ve uygun konsept ve matematiksel yetenek ve modelleri kullanarak çözmeyi öğrenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci mühendislik alternatiflerinin değerlendirilmesi ve seçilmesi için gerekli prensip ve metotları tanıyabilecektir.
  • Öğrenci paranın zamana göre değerini ve faiz oranlarını tartışabilecektir
  • Öğrenci pratik durumlarda para akış modellerinin tespitini, formüle edilmesini ve analizini yapabilecektir.
  • Öğrenci nakit akış serilerini şimdiki değer, gelecek değer, yıllık değer ve geri dönüş oranı metotlarıyla analiz edebilecektir.
  • Öğrenci nakit akış serilerini amortisman, vergi ve enflasyon etkilerini dikkate alarak geliştirebilecektir.
  • Öğrenci Ekipman değişimi ile ilgili karar problemlerini analiz edebilecektir.
  • Öğrenci kamu sektöründeki ekonomi çalışmalarının ve yatırım kararlarının değerlendirebilecektir.
Dersin İçeriği Mühendislik ve yönetimsel karar vermede ekonomik analiz; nakit akışı, para ve fiziksel varlık üzerinde zamanın ve faiz oranının etkisi; alternatif değerlendirme metotları: şimdiki değer, gelecek değer, yıllık sabit değer, geri dönüş ve fayda/maliyet oranları; amortisman ve vergi; enflasyon etkisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik ekonomisinin temelleri [1] sayfa 1-25
2 Zamanın ve faizin para üzerine etkileri: tekli ödeme formülleri [1] sayfa 27-33
3 Zamanın ve faizin para üzerine etkileri: tekli ödeme formülleri (devam) [1] sayfa 27-33
4 Zamanın ve faizin para üzerine etkileri: düzenli ödeme formülleri [1] sayfa 34-36
5 Zamanın ve faizin para üzerine etkileri: gradyanlı formüller ve ötelenmiş nakit akışları [1] sayfa 37-57
6 Nomial ve efektif faiz oranları [1] sayfa 59-78
7 Şimdiki değer analizi [1] sayfa 80-106
8 Yıllık değer analizi [1] sayfa 107-123
9 Geri dönüş oranı analizi [1] sayfa 124-159
10 Fayda/Maliyet analizi ve kamu sektörü projeleri [1] sayfa 160-181
11 Enflasyonun etkisi [1] sayfa 237-258
12 Arasınav
13 Birim metodu, maliyet endeksleri, maliyet-kapasite denklemleri, katsayı metodu, birim maliyet tahmini [1] sayfa 259-286
14 Amortisman metodu [1] sayfa 287-311
15 Vergi-sonrası ekonomik analiz [1] sayfa 312-347
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Basics of Engineering Economy, Leland Blank, Anthony Tarquin, McGraw-Hill Education
Diğer Kaynaklar 2. Contemporary Engineering Economics, CS Park, 3rd Edition, Addison Wesley, 1997.
3. Engineering Economy, GJ Thuesen & WJ Fabrycky, 9th Edition, Prentice Hall, 2001

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi.
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 3 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Toplam İş Yükü 125