AKTS - Nükleer Enerji

Nükleer Enerji (ENE306) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Nükleer Enerji ENE306 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE 203 - Termodinamik I
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Ahmet EGE
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin başlıca amacı, nükleer enerjinin temel ilkelerini tanıtmak, nükleer olayların temel prensiplerini anlatmak, nötron diffusion teorisinin temellerini anlatmak, nükleer santrallar hakkında genel bilgi vermektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Nükleer enerjiyi tanımak
  • Temel nükleer olayları kavramak
  • Temel bilimler ve mühendislik bilimlerinin ilkelerini entegre etmek
  • Nükleer santraller hakkında genel bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği Atom enerjisi, radyoaktivite, nükleer işlemler, nötron-atom etkileşimi, nükleer fisyon ve füzyon reaksiyonları, nötron dağılma teorisi, nükleer enerji sistemleri, nükleer ısı enerjisi ve uygulamaları, nükleer güç santralları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Atomun yapısı; Madde enerji bağlantıları Bölüm 1
2 Radioactivity, Nuclear Reactions Bölüm 1
3 Nötron-çekirdek reaksiyonları Bölüm 2
4 Nötronun çekirdekte saçılmasının matematik analizi, hız-impuls-enerji denklemleri Bölüm 3
5 Moderatör-letarji kavramları Bölüm 4
6 Nötron diffüzyon denklemi, temel bilgiler Bölüm 5
7 Nötron diffüzyon denklemi, bir boyutlu geometride çözümler Bölüm 6
8 Nötron diffüzyon denklemi; çok boyutlu geometride çözümler Bölüm 7
9 Nükleer Maddeler Bölüm 8
10 Ara Sınav
11 Nükleer santral tipleri Bölüm 9
12 Nükleer enerji sistemleri Bölüm 10
13 Nükleer ısı ve uygulamaları Bölüm 11
14 Füzyon reaktörleri Bölüm 12
15 Dördüncü nesil (ileri) Nükleer santral tipleri Bölüm 13
16 Fİnal Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. J.R. Lamarsh, A.J. Barata, Introduction To Nuclear Engineering, 3rd Edition, Prentice Hall, 2001
Diğer Kaynaklar 2. A.R. Foster, R.L.Wright Jr., Basic Nuclear Engineering, 4th Edition, Allyn and Bacon Inc., 1983
3. M.M.El-Wakil, Nuclear Heat Transport, American Nuclear Society, 1978

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 40
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 11 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi.
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 8 3 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 150