AKTS - Reaktör Tasarımı

Reaktör Tasarımı (ENE316) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Reaktör Tasarımı ENE316 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE 305
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Hız yasaları, homojen ve heterojen reaksiyonların kinetik ve mekanizmaları, hız verilerinin analizi, çoklu reaksiyonlar ve ısıl etkilerin değerlendirilmesi. Bu veriler ışığında reaktör tasarlanması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Reaksiyon sistemleri ve reaktörlerin analizi
  • Yaratıcı ve kritik düşünmeyi geliştirmek
  • Sonu açık problem çözümlemesinin geliştirilmesi
Dersin İçeriği Reaksiyon hızının tanımı, genel mol dengesi, kesikli ve sürekli reaktörler, dönüşme ve reaktör boyutlandırılması, hız yasaları ve stokiometri, reaksiyon hız sabiti, reaksiyon mertebesi ve hız denklemi, izotermal reaktor tasarımı, reaktörlerde basınç düşüşü, hız verilerinin toplanıp değerlendirilmesi, çoklu reaksiyonlar, paralel ve seri reaksiyonlar

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Reaksiyon hızının tanımı Bölüm 1
2 Dönüşme ve reaktor boyutlandırılması Bölüm 2
3 Hız yasaları ve stokiometri Bölüm 3
4 Hız yasaları ve stokiometri Bölüm 3
5 İzotermal Reaktör Tasarımı Bölüm 4
6 İzotermal Reaktör Tasarımı Bölüm 4
7 İzotermal Reaktör Tasarımı Bölüm 4
8 Hız Verilerinin Toplanması ve Değerlendirilmesi Bölüm 5
9 Ara Sınav
10 Çoklu Reaksiyonlar Bölüm 6
11 Yatışkın Hal İzotermal olmayan Reaktör Tasarımı Bölüm 8
12 Yatışkın Hal İzotermal olmayan Reaktör Tasarımı Bölüm 8
13 Yatışkın Hal İzotermal olmayan Reaktör Tasarımı Bölüm 8
14 Katalizör ve Katalitik Reaktörler Bölüm 10
15 Katalizör ve Katalitik Reaktörler Bölüm 10
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Elements of Chemical Reaction Engineering, H. Scott Fogler, Prentice Hall, 2001
Diğer Kaynaklar 2. Chemical Reactor Analysis and Design, Gilbert F. Froment, Kenneth B. Bischoff, John Wiley & Sons, 1990
3. Chemical Engineering Kinetics, J.M. Smith, Mc Graw Hill, 1981

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 10 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 14 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi. X
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 3 3 9
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 5 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125