AKTS - Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) I

Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) I (ENE409) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) I ENE409 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Fosil enerji bilim ve teknolojisinde, temel ve mevcut araştırma alanlarının ve gelecek için amaçlarının bilinmesi ile gerçek ilerlemelerin sağlanmasında destek olunması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Fosil rezervleri ve kömür, gaz ve petrol kaynaklarının güncel tahminlerinin öğrenilmesi
  • Kaya gazı, kaya petrolü, gaz hidratlar gibi geleneksel olmayan kaynakların kazanım teknolojilerinin öğrenilmesi
  • Petrol arıtımı ve petrol arıtımının çevresel etkilerinin öğrenilmesi
  • Fosil enerji kaynaklarının araştırılması, bulunması, üretimi ve işlenmesinde etik konuların anlaşılması
  • İçten yanmalı motorlardaki gelişmelerin öğrenilmesi
Dersin İçeriği Fosil enerjiye giriş, yağ, petrol, doğal gaz ve yağ kumlarının küresel kaynakları, bulunması ve üretimi, petrolün arıtımı ve çevresel kontrolü ve çevresel etkileri, kaya petrolünün işlenmesi, kimyası ve teknolojisi, içten yanmalı motorlardaki gelişmeler, gaz hidratlar, etik değerler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar
2 Fosil Enerjinin Tanıtımı
3 Petrol ve Doğal Gaz
4 Petrol ve Doğal Gaz: Küresel Kaynaklar
5 Petrol ve Yağ Kumları
6 Petrol ve Yağ Kumları: Bulunması ve Üretimi
7 Petrol Arıtımı
8 Ara Sınav
9 Petrol Rafinerisinin Çevresel Etkileri ve Çevresel Kontrolü
10 Kaya Petrolünün İşlenmesi
11 Kaya Petrolünün İşlenmesinin Kimyası ve Teknolojisi
12 İçten Yanmali Motorlardaki Gelişmeler
13 Gaz Hidratlar
14 Etik Değerler
15 Etik Değerler
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ripudaman, Malhotra (Ed.),” Fossil Energy”, Springer, 2013
Diğer Kaynaklar 2. Francis Vanek, Louis D. Albright, Energy Systems Engineering: Evaluation and Implementation, 1st Edition, 2008, Mc-Graw Hill
3. Robert U. Ayres, Ed Ayres, Crossing the Energy Divide: Moving from Fossil Fuel Dependence to a Clean-Energy Future, 2010, Pearson Prentice Hall, ISBN-10: 0137015445 • ISBN-13: 9780137015443
4. Robert W. Kolb, Natural Gas Revolution, The: At the Pivot of the World's Energy Future, 2014 • Pearson, ISBN-10: 0133353516 • ISBN-13: 9780133353518

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi. X
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125