AKTS - Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) II

Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) II (ENE410) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) II ENE410 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı 1. Enerji üretiminde kömürün öneminin anlaşılması 2. Kömür hazırlama, kömür teknolojisi, tesis deneyimi ve tesis kontrolünün tanıtımı 3. Çevresel etkilerinin ve nasıl azaltılacağının anlaşılması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Gaz-sıvı teknolojilerinin öğrenilmesi
  • Kömür hazırlamanın öğrenilmesi
  • Kömür sıvılaştırılmasının öğrenilmesi
  • Madencilik endüstrilerinin öğrenilmesi
  • CO2 azaltılması, yakalanması ve tutulmasının öğrenilmesi
Dersin İçeriği Kömür ve kömür özelliklerinin tanımlanması, tüketimde kömür özelliklerinin rolü, Türk kömürünün, linyitin ve atıkların kullanılması, linyit ve atıklar, madencilik, CO2 azaltılması, etik değerler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Temel Kavramlar
2 Fosil Enerjinin Tanıtımı
3 Gaz-Sıvı Teknolojileri
4 Kömür ve Yer kömürü: Küresel Kaynaklar
5 Kömür Hazırlama
6 Kömür Sıvılaştırma
7 Maden Endüstrileri ve Sürdürülebilir Yönetimleri
8 Ara Sınav
9 CO2 Azaltma ve Kömür Esaslı Elektrik Üretimi
10 Pulverize Kömür Ateşli Kazanlar ve Kirlilik Kontrolü
11 Doğaz Gaz
12 CO2 ‘inYakalanması ve Tutulması
13 Fosil Enerjinin Sürdürülebilirliği
14 Etik Değerler
15 Etik Değerler
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ripudaman, Malhotra (Ed.),” Fossil Energy”, Springer, 2013
2. P. Jayarama Reddy, Clean Coal Technologies for Power Generation, 2013 by CRC Press
Diğer Kaynaklar 3. Prof. Dr. Gündüz Ateşok, “Kömür Hazırlama ve Teknolojisi” , Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Kitapları, Genişletilmiş 2. Baskı (ISBN: 975-7946-22-2)
4. Liu, Y.A., Marcell Dekker “Physical Cleaning of Coal”, Inc., Newyork, 2000.
5. Laskowskı, J.S., “Coal Flotation and Fine Coal Utilization”, Elsevier, 2001.
6. Orhan Kural, “Kömür”, , Kurtış Matbaası, 1991

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi.
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125