AKTS - Elektriksel Güç İletimi ve Dağıtımı

Elektriksel Güç İletimi ve Dağıtımı (ENE403) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektriksel Güç İletimi ve Dağıtımı ENE403 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ayhan ALBOSTAN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Güç aktarım ve dağıtımının genel prensiplerinin tanıtılması • Elektriksel güç üretiminin geleneksel yöntemlerinin anlatılması • Güç temin sistemlerinin değişik parçalarının anlatılması • Elektriksel güç aktarım ve dağıtım sistemlerinin tanımlanması ve işlevlerinin açıklanması • Güç etkeni geliştirmek için yöntem önerileri • Elektrik güç sistemleri aktarım ve dağıtımının tasarlanması
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güç sistemlerinin temel elemanlarının tanıtmak, üretim, iletim, dağıtım, tüketici yüküleri ve her elemanının fonksiyonlarının anlatılması
  • Yaygın olan konvansiyonel ve konvansiyonel olmayan güç üretim yöntemlerinin sıralanması ve her yöntemin temel özelliklerinin anlatılması
  • Tipik güç sisteminin farklı kısımarının açıklanması
  • Elektrik iletiminde yüksek gerilimin niçin kullanıldığının izahı
  • Enerji iletim hatlarının gerilime göre sınıflandırılması ve uygulamalarının anlatılması
  • Enerji iletim sistemlerindeki alt sistemlerin (şalt tesislerin) fonksiyonlarının anlatılması
  • Elektrik enerji dağıtım sistemlerinin farklı tipleri ve karakteristiklerinin anlatılması
  • Güç faktörünün öneminin ve anlatılması ve iyileştirilmesi için yöntemlerin gösterilmesi
Dersin İçeriği Elektriksel güç sistem teorisinin temeli, elektriksel güç aktarımı, elektrik güç aktarım modeli, dağıtım sistemleri ve planlama, yıldırım koruma, topraklama ve güvenlik, dağıtım seviyesinde üretim.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Giriş Bölüm 1
3 Nakil Hattı Parametreleri Bölüm 2
4 Nakil Hattı Parametreleri Bölüm 3
5 Nakil Hattı Parametreleri Bölüm 3
6 Nakil Hattı Parametreleri Bölüm 3
7 Nakil Hatlarının Modellenmesi ve Performansı Bölüm 4
8 Nakil Hatlarının Modellenmesi ve Performansı Bölüm 5
9 Nakil Hatlarının Modellenmesi ve Performansı Bölüm 6
10 Nakil Hatlarının Modellenmesi ve Performansı Bölüm 6
11 Ara Sınav
12 İzolatörler ve Kablolar Bölüm 7
13 İzolatörler ve Kablolar Bölüm 7
14 Hatların Mekanik Tasarımı ve Topraklama Bölüm 8
15 Hatların Mekanik Tasarımı ve Topraklama Bölüm 9
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. C.L.Wadhwa, ‘Electrical Power Systems’, New Age International Pvt., Ltd., 2007
2. D.P.Kothari , I.J. Nagarath, ‘Power System Engineering’,Tata McGraw-Hill Publishing Company limited, New Delhi, 2007.
3. Transmission and distribution electrical engineering : By Colin Bayliss , second edition , Butterworth- Heinemann Ltd. ISBN: 0-7506-4059-6
Diğer Kaynaklar 4. B.R.Gupta, ‘Power System Analysis and Design’, S.Chand, New Delhi, 2013.
5. S.N. Singh, ‘Electric Power Generation, Transmission and Distribution’, Prentice Hall of India Pvt. Ltd, New Delhi, 2012.
6. Luces M.Fualkenberry ,Walter Coffer, ‘Electrical Power Distribution and Transmission’, Pearson Education, 2016.
7. Hadi Saadat, ‘Power System Analysis,’ Tata McGraw Hill Publishing Company’, 2003.
8. J.Brian, Hardy and Colin R.Bayliss ‘Transmission and Distribution in Electrical Engineering’

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 45
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi. X
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 126