AKTS - Yüzey ve Arayüzeyler

Yüzey ve Arayüzeyler (MFGE561) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yüzey ve Arayüzeyler MFGE561 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Doktora
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cemal Merih Şengönül
Course Assistants
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri, yüzey, yakın yüzey ve arayüzey kavramları ile tanıştırmak ve yüzey karakterizasyonu ve hazırlığı konuları ile, yüzey kaplamaları ve teknikleri hakkında bilgi edindirmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrencilerin, yüzey, arayüzey kavramlarına aşinalık kazanmaları ve termodinamiği hakkında bilgi sahibi olmaları.
  • Öğrencilerin, Katı yüzey enerjileri, tutunma izotermleri, sıvı katı arayüzeyleri, ıslanma konuları hakkında bilgi sahibi olmaları.
  • Öğrencilerin, yüzey pürüzlülüğü, karakterizasyonu ve temizleme prosesleri hakkında edinimleri olacaktır.
  • Öğrenciler, yüzey aşınması ve sürtünme hakkında bilgi edineceklerdir.
  • Öğrenciler, kaplama, buhar kaplama ve organik kaplama yöntemlerini tanıyacaktır.
Dersin İçeriği Arayüzeyler, arayüzeylerin termodinamiği, katı yüzeyleri, katı-sıvı arayüzeyleri, yüzey temizleme yöntemleri, yüzey aşınması, kaplama yöntemleri, deniz cihazlarının yüzeyinde biyolojik birikimler, biyolojik birikmeleri önleyici biyomateryal ve marin yüzeyleri, akıllı yüzeyler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Arayüzey kuvvetleri
2 Arayüzeyin termodinamik tanımı
3 Katı yüzeyler, yüzey serbest enerjisi, yüzey gerilimi, yüzey hataları, yüzey pürüzlülüğü
4 Katı yüzeyler, yüzey serbest enerjisi, yüzey gerilimi, yüzey hataları, yüzey pürüzlülüğü
5 Sıvı-katı arayüzeyi, ıslatma ve kapilarite
6 Endüstriyel yüzey temizleme prosesleri
7 Yüzey aşınması, sürtünme ve karakterizayonu
8 Yüzey aşınması, sürtünme ve karakterizayonu
9 Kaplama yöntemleri ve ilgili prosesler
10 Buhar biriktirme yöntemleri
11 Buhar biriktirme yöntemleri
12 Organik kaplamalar, tutunma ve yüzey aktif moleküler gruplar
13 Deniz enstrümanları ve biyomalzeme cihazlarında arzu edilmeyen biyolojik birikimleri önleyici kaplamalar, akıllı (fonksiyonel ) yüzeyler
14 Deniz enstrümanları ve biyomalzeme cihazlarında arzu edilmeyen biyolojik birikimleri önleyici kaplamalar, akıllı (fonksiyonel ) yüzeyler
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Surface Coatings for protection against wear, B. G. Mellor, Woodhead Publishing limited, 2006
2. Chemisty of Interfaces, M. J. Jaycock, G.D. Parfitt, Ellis Horwood Limited, 1981
3. Physics and Chemistry of Interfaces, Hans-Jürgen Butt, Karlheinz Graf, Michael Kappl, Wiley-VCH, 2006
Diğer Kaynaklar 4. Principles of Modern Manufacturing, Mikell P. Groover, John Wiley and Sons, 2011
5. Advances in marine anti-fouling coatings and technologies, Claire Hellio, Diego Yebra, Woodhead Publishing, 2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen ve temel bilimler alanlarındaki bilgileri uzmanlık seviyesinde anlama ve uygulama becerisi kazanır.
2 Mühendislik alanında güncel teknik ve yöntemlerle bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşma, kazanılan bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır.
3 Alanıyla ilgili en son gelişmelerin de farkında olarak problemleri tanımlar, formüle eder ve çözümlerde yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler gelistirir.
4 Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı arastırmaları tasarlar ve uygular, çalışma sonuçlarını ve elde ettiği verileri uzmanlık seviyesinde analiz eder ve yorumlar.
5 Alanındaki uygulamaları, teknikleri, modern araç ve gereçleri uzmanlık seviyesinde kullanma becerisi kazanır.
6 Bağımsız olarak özgün bir çalışma sürecini tasarlar, yürütür ve sonuçlandırır.
7 Disiplinler arası ve disiplin içi takımlarda çalışabilir, liderlik yapabilir, farklı disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanabilir ve çözüm yaklaşımları geliştirebilir.
8 Mesleki tüm etkinliklerde bilimsel, toplumsal, etik değerleri gözetir ve sorumluluk bilincini uzmanlık seviyesinde kazanır.
9 Yaptığı akademik çalışmaların süreç ve sonuçlarını ulusal ve uluslar arası akademik ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktararak literatüre katkı sağlar, uzmanlık alanında çalışan topluluklar ve bilimsel çalışanlarla etkin iletişim kurar.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği becerisini uzmanlık seviyesinde kazanır.
11 Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak, sözlü ve yazılı iletisim kurar.
12 Mühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların mühendislik uygulamalarına getirdiği kısıtların farkındadır.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 5 80
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 40 40
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 167