AKTS - Grafik Tasarımında Temel Tasarım I

Grafik Tasarımında Temel Tasarım I (GRT101) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Grafik Tasarımında Temel Tasarım I GRT101 2 4 0 4 10
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Itır Tokdemir Özüdoğru
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencinin;Tekniği, Araçları, Donatıları, Malzemeyi tanıma, düzenleme ve görüntüye dönüştürmesini sağlamak, Gözlem kurgulanımı, araştırma gönüllülüğü, seçme, kavrama, anlama, temel karakteri bulma, yalınlaştırma, ayırma-bileşim üretme, düzeltme-tamamlama, çözüp dönüştürme, anlamla bütünleşme, canlandırma ve tasarımlama özelliklerinin geliştirilmesini sağlamak, Öğrenciye; görsel biçimlendirmenin anlam-işlev, görüngü değer ve öğelerinin disiplinini, düzenini üretebilecek yetileri, ilgileri kazandırmak, bireyin artistik eğilim, yeti ve yeteneklerini eğitmek, görme ve görsel algıya bağlı deneyim ve birikimlerini denetleyip kullanabilmesini öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tekniği, araç ve gereçleri, donatıları, malzemeyi bilir, düzenleme ve görüntüye dönüştürür,
  • Edindiği artistik eğilim, yeti ve yeteneklerini kullanarak, görme ve görsel algıya bağlı deneyim ve birikimleri kullanır, ur.
  • Yaratıcı ve yapıcı, görsel estetik iletişimi gerçekleştiren ve bireysel özgünlüğü olan birey olur,
  • Üst dönemlerdeki derslere hazır olur.
Dersin İçeriği Plastik sanatların temel öğeleri ve ilkeleri, tasarım elemanlarının (nokta, çizgi, leke, doku, renk, ışık- gölge, perspektif ve açık-koyu) ve tasarım ilkelerinin (uygunluk, birlik, egemen, zıtlık, denge tekrar yön, ölçü, aralık, değer, hareket, hiyerarşi) kullanılabileceği iki boyutlu çalışmaların yaptırılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 a- Tanışma b- Derste Kullanılacak araç gereç ve materyallerin tanıtılması ve temininin not ettirilmesi. Tasarım ve Tasarımcı “Tasarım ögeleri’ nin ve Tasarım ilkeleri” nin teorik olarak örnekler üzerinden anlatılması ve tanıtılması. -Çizim araç gereçleri:Resim kalemleri, cetvel,gönye, pergel, şablonlar, silgiler. -Çalışma yüzeyleri: eskiz defteri , bristol, karton, aydınger, parşöment vb. -Kesiciler:Makas, Maket Bıçağı, Resim Altlığı, Artbag
2 a- Açık – Koyu değerlerin (ton skalası) ve ışık- gölge öğesinin formun oluşturulmasındaki önemi. b- Ton skalası çalışmaları ve skalanın geometrik formlar ve/veya değişik objeler (küresel, prizmatik, köşeli) üzerine uygulanması. (Uyg-1) c- Teknik anlatım öğelerini (nokta, çizgi, leke) ayrı ayrı ton skalası olarak uygulama ve skalanın farklı geometrik form ve objeler üzerine giydirilmesi. ( Işık- Gölge) uygulaması.) (Uyg-2) -Dereceli resim kalemleri, silgi, cetvel, bristol karton, eskiz defteri, ince aydınger. -Tükenmez kalem -Mürekkepli çizim kalemleri.
3 a- Teknik anlatım öğelerinin ( nokta çizgi leke) ayrı ayrı teorik anlatım ve tanıtımları. b- Her bir öğenin ayrı ayrı tasarım ilkeleri paralelinde anlatım ve uygulamalarının yaptırılması. (Uyg-3,4) c- Nokta ve tekrar/ tam tekrar / aralıklı tekrar/ koram/ uyum/ zıtlık/ denge/ düzenli – düzensiz – simetrik – asimetrik – şekil – zemin. Nokta ve leke -Dereceli resim kalemleri, silgi, cetvel, bristol karton, eskiz defteri, ince aydınger. -Tükenmez kalem -Mürekkepli çizim kalemleri. -Daire ve elips şablonlar
4 a- Üçüncü hafta konusuna devam edilecek. b- Çizgi. Sınıflandırması. Çizginin anlatım olanakları. Mekanik çizgiler, Artistik çizgiler, Paralel çizgiler, Çakışan çizgiler. Çizgi demet ve kümeleri. c- Çizgi ve tekrar/ tam tekrar / aralıklı tekrar/ koram/ uyum/ zıtlık/ denge/ düzenli – düzensiz – simetrik – asimetrik – şekil – zemin. (Uyg-5,6) Çizgi ve leke (Uyg-7) -Dereceli resim kalemleri, silgi, cetvel, bristol karton, eskiz defteri, ince aydınger. -Tükenmez kalem -Mürekkepli çizim kalemleri. Daire ve elips şablonları
5 a- Dördüncü hafta konusuna devam edilecek. b- Çizim ve boyama araç gereçlerinin dışında bir malzeme ile kolaj tekniğinde belirlenecek bir konunun nokta ve çizgi öğesi bir arada kullanılarak tasarlanması. (Uyg-8) Nokta çizgi ve Leke - Bristol Karton, Siyah- gri fon kartonu, maket bıçağı – makas, yapıştırıcı, prit, sıvı kağıt yapıştırıcılar.
6 a- Beşinci hafta konularına devam edilecek. b- Leke: Nokta yoğunlaşmalarıyla, çizgi yoğunlaşma ve çakışmalarıyla, yedirme tekniği ile lekelerin oluşturulması ve belirlenen form ve objelerin üzerine giydirilmesi uygulamaları. (Uyg-9) c- Farklı leke değerleriyle imgesel bir konunun anlatılması (Uyg.10) d- Leke ve tekrar/ tam tekrar / aralıklı tekrar/ koram/ uyum/ zıtlık/ denge/ düzenli – düzensiz – simetrik – asimetrik – şekil – zemin. - 7. Hafta için obje istenecek. Formunda veya detaylarında nokta veya çizgi ögelerini barındıran doğal veya yapay obje olması tercih edilmeli. -Dereceli resim kalemleri, silgi, cetvel, bristol karton, eskiz defteri, ince aydınger. -Tükenmez kalem-Mürekkepli çizim kalemleri, Sulu Boya, Çini Mürekkep. Daire ve elips şablonları. Pergel, gönye ve cetvel.
7 Ara Sınav- Değerlendirme
8 a- Zemin, Şekil – Biçim – Form, Işık- Gölge, Leke, Doku öğelerinin teorik anlatımları. b- Ögelerin geometrik formlar ve/ veya Doğal – Yapay objeler üzerinden kavratılması. (Uyg-11) c-Obje etütleri ve objenin çizgisel ve lekesel anlatımları, uygulamaları. (Uyg-12) -Bristol Karton. -Dereceli resim kalemleri, silgi, cetvel, ,eskiz defteri, ince aydınger. -Tükenmez kalem-Mürekkepli çizim kalemleri, Sulu Boya, Çini Mürekkep. Daire ve elips şablonları. Pergel, gönye ve cetvel
9 Sekizinci hafta konularına devam edilmesi.
10 a- Sekizinci hafta çalışmalarına devam edilmesi ve devamında etüdü yapılan obje çalışmasının – yapıldı ise çizgisel, geometrik ve lekesel anlatım çalışmalarının fotokopi yöntemi ile büyütülüp – küçültülerek elde edilen materyallerin parçalama yöntemi ile ( çizgisel ve / veya geometrik şekillerde) bozularak yeniden bir araya getirilip yeni bir tasarıma dönüştürülmesi. Yeniden tasarlama (Uyg-13) Fotokopi çıktıları , kağıt kesicileri , cetvel , pergel, şablonlar, yapıştırıcı , bristol veya gri – siyah fon kartonu.
11 a- Doku öğesi, önemi, sınıflandırılması. Yapay doku çalışmaları. (Uyg-14) Etüdü yapılan ve farklı anlatımları ( çizgisel – lekesel ) elde edilen veya farklı ( doğal – yapay ) objelerden hareketle yüzeysel tasarımlar. (doku çalışmaları) (Uyg-15) Obje etüdü , çizgisel , lekesel anlatımları , aydınger – bristol , Siyah, Gri fon kartonları ve çizim araç ve gereçleri.
12 a- Kompozisyon / Düzenleme/ Yorum konusu anlatılarak, etüdü yapılan objenin teknik anlatım ögelerini kullanarak, tasarım ilkeleri doğrultusunda yorumlayıp yüzeysel kompozisyon oluşturmak. (Denge ) (Uyg-16) Üç boyutlu çalışma ile ilgili teorik bilgi verilmesi, malzeme, araç – gereç temini ( 13. Hafta için) hazırlanması. Çizim araç ve gereçleri, Temini İstenecekMateryaller: Çoğaltılmış doğal veya çoğunlukla yapay objeler. ( Ahşap, Metal,Tekstil materyallerinden üretilmiş.) Yapraklar kabuklar vs. Zemin için uygun maddeden yüzey, uygun kesiciler ve yapıştırıcılar.
13 a- Onbirinci hafta çalışmalarına devam edilecek. Leke öğesi kullanılarak ilgili tasarım ilkeleri paralelinde farklı çizim ve boyama materyalleri(Çini Mürekkep, Suluboya, Füzen Kalem, vb.) kullanılarak leke çalışmaları ve uygulamaları. Objelerin lekesel-simgesel anlatımları. ( Doğal – Yapay – İnsan – Hayvan vb ). (Uyg-17) -Karakalem, füzen, çini mürekkepler, matbaa mürekkepleri, sulu boya, Bristol karton/Suluboya kartonu, fırçalar ve boyama yan materyalleri.
14 a- 12. Hafta çalışmasına devam edilmesi, Gerçek üç boyutlu çoğaltılabilen (doğal,yapay) objelerden hareketle ilgili tasarım ilkeleri paralelinde, çizgi – nokta – leke öğelerini bir arada barındıran üç boyutlu, yarı üç boyutlu (rölyef) tasarım çalışması yapılması. (Uyg-18) -11. haftada açıklanan ve kesinleştirilen materyaller ve birleştirme araç – gereçleri.
15 a- Serbest konu çalışması (Not: Her bölüm kendi alanına yönelik olarak bir çalışma planlayıp gerçekleştirecek.) (Uyg-19) -Konuya uygun materyaller ve araç-gereçler.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. M. IŞINGÖR, Resim-I. Temel Sanat Eğitimi, (b.t.)
2. İ. GÜNGÖR, Temel Tasar, 2000
3. F. ATALAYER, Temel Sanat Eğitimi, 1994
4. N. GÖKAYDIN, Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı,1990.
5. M. IŞINGÖR, E.ETİ, M.ASLIER, Temel Sanat Eğitimi Resim Teknikleri- Grafik Resim, 1986
6. M. SÖZEN, Sanat Kavram ve Teknikleri Sözlüğü, Remzi Kitabevi (b.t.)
7. E. KALMIK, Renklerin Armoni Sistemi (b.t.)
8. H. READ, Sanatın Anlamı, (b.t.)
9. J. M. PORROMON, Resimde Renk ve Uygulanışı, (b.t.)
10. Prof. A. ÖZOL, Sanat Eğitimi ve Tasarımda Temel Değerler, 2011

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 70
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 6 96
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 11 7 77
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 5 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 24 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 23 23
Toplam İş Yükü 250