ECTS - - Grafik Tasarımı

1) Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2) Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3) İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
4) Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular.
5) Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6) Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7) Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9) Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10) Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11) Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12) Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13) Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.