ECTS - - Grafik Tasarımı

UYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi Program Yeterlilikleri
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Bilgi 1 - Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahiptir. X
2 - İlgili sanat alanına özgü sanat tarihi konusunda bilgi sahibidir. X
3 - Sanat ve tasarım materyalleri bilgisine sahiptir. X
4 - Sanat ve tasarım yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibidir. X
5 - İlgili sanat alanındaki yasal düzenlemeler ve işlemler konusunda bilgi sahibidir. X
6 - İlgili sanat alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
7 - Araştırma yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X X
8 - Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibidir. X X
9 - Sanat ve bilim etiği konusunda bilgi sahibidir. X
Beceriler 1 - Kuram ve uygulama bütünlüğü sağlar. X X
2 - İlgili sanat alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır. X X
3 - İlgili sanat alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirir. X
4 - Çözümlemeye dayalı yorum becerisine sahiptir. X
5 - Çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme, uygulayabilme becerisini geliştirir. X
6 - Duyusal algıyı somutlaştırır. X
Yetkinlikler Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 1 - Tek başına, bağımsız olarak ve/veya grup içinde uyumlu ve üretken olarak çalışır. X
2 - Proje süreçleri içinde etkin olarak yer alır. X
3 - Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirir. X
Öğrenme Yetkinliği 1 - Kendi çalışmalarını sorgular. X
2 - Çözümleyici ve eleştirel düşünür. X
3 - Yaşam boyu öğrenme kavramını özümser. X
İletişim ve Sosyal Yetkinlik 1 - Hedef kitlesini tanımlayarak alanı ile ilgili çalışmaları paylaşır. X X
2 - Çalışmalarını topluma anlatabilecek iletişim becerisine sahiptir. X X X
3 - Alanı ile ilgili konuları uzman ya da uzman olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemlerini kullanarak etkin ve doğru olarak aktarır. X
4 - Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi : B1 Düzeyi). X
5 - Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
Alana Özgü Yetkinlik 1 - Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkındadır. X
2 - Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilir. X X
3 - Alanında başarıyla iş yürütebilecek duyarlılığa sahiptir. X
4 - Estetik farkındalığa sahiptir. X X