AKTS - Yaratıcı Metin Yazarlığı

Yaratıcı Metin Yazarlığı (GRT364) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yaratıcı Metin Yazarlığı GRT364 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Pınar Bingöl
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerde yaratıcı düşünmenin geliştirilmesi, yaratıcılık ve anlamlandırma süreçlerini anlayarak kendi yaratıcılıklarını keşfetmeleri. Sanatsal üslup, dil oluşturma ve kompozisyon yaratma becerisi kazanmaları amaçlanır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yaratıcı düşünce bilir ve söyler,
  • Yaratıcılık ve anlamlandırma süreçlerini bilir
  • Sanat dili oluşturarak farklı kompozisyonlar oluşturur
Dersin İçeriği Yaratıcılık ve yaratıcı metin yazarlığına yönelik uygulamalı çalışmalar ve kuramsal eğitim; üretilen yapılan tartışmalar ve profesyonel yazarlardan alınan eleştiriler doğrultusunda değerlendirilmesi; öğrencilerin dijital medya yazarlığı hakkında bilgilendirilmesi; bu bilgiler doğrultusunda blog hazırlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tümcenin analizi
2 Türkçenin yapısı, ön ekler, son ekler
3 Kendini ifade edebilme yetisi nasıl gelişir
4 Metin çeşitleri: Medya metinleri, edebi metinler, reklam metinleri, slogan yaratma.
5 Karakter analizi, karakter yaratma teknikleri, üç birlik kuralı (yer, zaman kişiler)
6 Serimleme, çatışma yaratma, sonuçlandırma, vurucu final yaratma ve manipülasyon.
7 Ara Değerlendirme
8 Kampanya, multimedya kampanyalar: Gözlem, araştırma, kaynakların değerlendirilmesi.
9 Tanıtım, propaganda ve provokasyon yazıları.
10 Yazarın ve metnin etik açıdan değerlendirilmesi (yerel ahlak ve evrensel erdemler).
11 Analitik düşünce ve metin analizleri.
12 Farklı düşünce ekolleri açısından metin yazarlığına bakış, temel felsefi kavramların genel tanımlamaları: İdealizm, maddecilik, varoluşçuluk, pragmatizm, rasyonalist düşünce, fenomenoloji, epistemoloji.
13 Metnin ve metin grubunun iç tutarlılığı.
14 Yazarın kendini beslemesi ve olgunluğa erişmesi.
15 Devam ve Genel değerlendirme
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. “YARATMA CESARETİ” Rollo MAY
2. “YARATICILIK AKLIN SINIRLARINI AŞMAK” Ken ROBİNSON

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 60
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 70
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 3 1 3
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 7 21
Sunum/Seminer Hazırlama 1 2 2
Projeler 2 5 10
Raporlar
Ödevler 2 5 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100