AKTS - Sanat Felsefesi

Sanat Felsefesi (GRT498) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sanat Felsefesi GRT498 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şule Pfeiffer Taş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Eski Yunanlılardan günümüze sanat ve güzellik kavramlarının entelektüel yapısı. Görsel sanatlardaki sanat felsefesinin ve estetiğin anlatımı. Tarihsel süreçler içerisinde Sanat Düşüncesinin gelişimi. Estetik kavramların ve izdüşüm türlerinin yolları.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • 1- Antik Çağ’dan başlayıp günümüze kadar gelen estetik ve sanat kuramları hakkında bilgi sahibi olur,
  • 2- Estetik, felsefe ve sanata ilişkin temel kavram ve sorunlar hakkında bilgi sahibi olur,
  • 3- Estetiğin Sanat Tarihi, Sosyoloji ve Düşünce Tarihi üzerine art alan bilgileri öğrenilir.
  • 4- Estetiğin temel sorunlarına ilişkin anlayışlar eleştirel yazı pratikleriyle zenginleştirilerek, incelenir.
  • 5- Sanatın, Düşünce Tarihi ile ilişkilerini öğrenilir. Antik Yunan’dan Modernizme öne çıkan düşünürler hakkında bilgi edinir.
Dersin İçeriği Antik Yunan'dan günümüze kadar gelen sanatın ve güzelin düşünsel yapısı; görsel sanatlarda sanat felsefesi ve estetiğin irdelenişi; estetik konseptler ve yansıtma biçimleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Estetiğin Konusu ve Felsefe açısından sanat: a) Sanat, b) Sanat Yapıtı
2 Estetiğin Temel Kavramları: a) Güzel Nedir? b) Güzelliğin Nitelikleri c) Güzellik-hakikat-iyi-hoş-yüce ilişkisi
3 Estetiğin temel sorunlarına yaklaşımlar: a) estetik yargıların yapısı ve özellikleri b) Ortak estetik yargıların olup olmadığı
4 Felsefi düşüncenin doğuşu ve Antik Yunan’da güzel nedir? sorusu: Platon, Aristoteles ve Plotinos
5 Antik Yunan Estetiği’nin özellikleri
6 Ortaçağ ya da Antik Çağ’ın inancın etkisiyle zenginleşen ilk yankısı: Aurelius Augustinus
7 Ara Sınav
8 Skolastik Felsefenin gelişimi (XIII. Yüzyıl) ve Aquinolu Tomaso’nun estetiği
9 XIII. yüzyıl Nominalist başkaldırı ve XVI. Yüzyıl arasındaki ara dönem: Rönesans ve Hümanizm
10 J. P. De Crousaz ve Kartezyen felsefe; Jean Baptiste du Bos ve Empiristler
11 19. yy Romantizmi ve teorilerinin güzel sanatlara etkisi
12 Immanuel Kant ve Aydınlanma
13 Aydınlanma düşüncesine karşı eleştiriler: Romantizm (XIX. Yüzyıl) ve Friedrich Nietzsche
14 Aydınlanma düşüncesine karşı eleştiriler: Romantizm (XIX. Yüzyıl) ve Friedrich Nietzsche
15 Aydınlanma düşüncesine yönelik eleştiriler ve Michel Foucault - Bu Bir Pipo Değildir?
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. S. K. YETKİN, Estetik Doktrinler, Ankara 2007.
2. İ. KUÇURADİ, Sanata Felsefeyle Bakmak, Adana 2009
3. D. TOWNSEND, Estetiğe Giriş (çev. Sabri Büyükdüvenci), Ankara 2002
4. A. TİMUÇİN, Estetikte Anlam ve Yorum, İstanbul 2011
5. A. TİMUÇİN, Sorularla Estetik El Kitabı, İstanbul 2009
6. A. TURANİ, Çağdaş Sanat Felsefesi, İstanbul 2015
7. M. KAGAN, Güzellik Bilimi Olarak Estetik ve Sanat, (Çev: Aziz Çalışlar), İstanbul 1982
8. M. KAGAN, Estetik ve Sanat Dersleri, İstanbul 1993

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 20
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 3 80
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 3 30
Sunum/Seminer Hazırlama 1 4 4
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 1 5
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 75