AKTS - Araştırma Teknikleri

Araştırma Teknikleri (GRT431) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Araştırma Teknikleri GRT431 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Emel Ertürk
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin temel terim ve kavramları öğrenebilmek. Bilimsel araştırmalarda izlenecek yol ve yöntemleri kavrayabilmek. Mesleki alanlarına yönelik tez önerisi hazırlayabilmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin temel terim ve kavramları bilir, söyler.
  • Bilimsel araştırmalarda izlenecek yol ve yöntemleri uygular.
  • Meslek alanlarına ilişkin tez önerisi hazırlar.
Dersin İçeriği Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri, problem, amaç, önem, sayıtlı ve sınırlılıklar; bilimsel araştırmalarda izlenecek yöntemler, evren ve örneklem seçimi; grafik alanlarına ilişkin tez/proje önerisi hazırlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Bilim ve bilimin işlevleri Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
2 Bilimsel araştırmalarda izlenecek yöntemler Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
3 Araştırma önerisi, özellikleri ve faydaları Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
4 Problem seçiminde ölçütler, problem, amaç, önem Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
5 Tanımlar, sayıltı ve sınırlılıklar, Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
6 Hipotez Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
7 Ara Değerlendirme
8 Bilimsel araştırmalarda yöntem Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
9 Evren, örneklem ve örnekleme metotları Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
10 Bilimsel araştırmalarda raporlama Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
11 Veri kaynakları, veriler ve toplanması Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
12 Verilerin değerlendirilmesi ve yorumlanması Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
13 Özet, sonuç ve öneriler, tez önerilerinin tartışılması Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
14 Özet, sonuç ve öneriler, tez önerilerinin tartışılması Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
15 Genel Değerlendirme
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. N. KARASAR, Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara, 2013
2. S. KAPTAN, Bilimsel Araştırma Teknikleri. Ankara, 1990
3. N. KARASAR, Araştırmalarda Rapor Hazırlama. Ankara, 2012

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 80
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 3 10 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 1 1
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 75