AKTS - İş Etüdü ve Tasarımı

İş Etüdü ve Tasarımı (IE411) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş Etüdü ve Tasarımı IE411 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Hande Eryılmaz
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, belirli bir performans ve verimlilik seviyesine ulaşmak amacıyla iş etüdü sürecini, yani, iş tasarımını ve işin ölçülmesini anlayabilecek bir bilgi birikimi sağlamaktır. İş etüdü problemlerinin, olay etütleri, sınıf tartışmaları ve ekip çalışmaları yardımıyla hem analitik yöntemler hem de pratik yaklaşımlarla çözülmesine olanak sağlamayı amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, iş etüdü kavramını ve iş etüdü önemini açık seçik tanımlayabilmelidir.
  • Öğrenci, metot etüdü ile zaman çalışması arasındaki ilişkiyi gösterebilmeli, bir iş etüdü projesinin aşamalarını tanımlayabilmeli ve alternatiflerin değerlendirilmesi için uygun yöntemleri seçebilmelidir.
  • Öğrenci, bir iş etüdü projesinde yalın yöntemler kullanabilmelidir.
  • Öğrenci, mevcut işle ilgili problemleri gerçek hayattaki etkinlik ve verimlilik durumlarına göre belirleyip tanımlayabilmelidir.
  • Öğrenci, Şirketin belli bir birimindeki verimliliği arttıracak yeni bir iş tasarımı gerçekleştirebilmelidir.
Dersin İçeriği İş etüdüne giriş: etkinlik ve verimlilik kavramları, iş etüdü ve iş ölçümü kavramları ve aralarındaki ilişki, iş etüdü projesi yöntem bilimi, ölçüm, gözlem ve kayıt teknikleri ve olanakları, atık azaltma kavramları ile entegrasyonu, iş basitleştirme, yalın üretim, maliyet ve performans standartları oluşturma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş etüdüne giriş. Frievalds and Niebel s.1-70
2 Toplam iş zamanının elemanları. Aşırı iş yükü ve atıl zaman kavramları. Frievalds and Niebel s.71-123
3 Aşırı iş yükünün ve atıl zamanın nedenleri ve bu nedenlerin nasıl yok edileceği. Groover s.7-19
4 İş etüdü: Metot (hareket etüdü) ve zaman etütlerinin tarihi seyri ve temel terminolojilerin tanımları. Barnes s. 12-22
5 İş etüdü: Kullanılan teknikler. Temel prosedür. İş etüdü uygulamalarında insan faktörünün önemi. İş etüdü elemanı için gerekli kualifikasyonlar. Groover s.259-270 Frievalds and Niebel s.125-175 Barnes s. 174-237
6 Metot etüdü/tasarımı: Makro/mikro hareket etütleri. Etüt edilecek işin seçimi. Ürün akışı ile ilgili problem alanları (işyeri düzeni, malzeme hareketleri, işçi hareketleri, vb.) Kayıt ve inceleme faaliyetleri. İş etüdü araç ve teknikleri. Barnes s.35-87 Groover s.232-259
7 Metot etüdü/tasarımı: Metot geliştirme. İş istasyonları ile ilgili problemler. Faaliyet analizi. İş istasyonu tasarımı. Barnes s.87-116 Frievalds s. 125-175
8 Zaman etüdü/iş ölçümü: Tanımlar, amaç, kullanım alanları, temel prosedür, teknikler. Barnes s.257-287
9 İş örneklemesi, zaman etüdü ekipmanı, iş seçme ve iş zamanının ölçümü, tempo takdiri. Barnes s.305-336 Frievalds s.545-575 Groover s.422-443
10 Arasınav
11 Zaman etüdü/iş ölçümü: İş etüdünden standart zaman hesaplamaya, makineli çalışmalarda standart zaman belirleme. Frievalds s. 439-475 Barnes s.305-287 Groover s. 59-107
12 Zaman etüdü/iş ölçümü: Önceden hesaplanmış zaman standartları, standart data ve zaman standartlarının kullanılması. Frievalds s. 499-543 Groover s. 342-395
13 Zaman standardlarının ekonomisi ve uygulamaları Groover pg. 459-483
14 Çalışan motivasyonu ve performans değerlendirmesi. Modern yönetim uygulamaları. Groover s. 685-732 Frievalds s. 623-668
15 Özel vaka etütleri Suzaki
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Barnes, Ralph M., Motion and Time Study Design and measurement of Work, 7th Edition, John Wiley & Sons Inc., 1980.
Diğer Kaynaklar 2. Fred E. Meyers, James R. Steward, Motion and Time Study for Lean Manufacturing, Third edition, Prentice Hall, 2002.
3. Frievalds, A., Niebel, B.W., Niebel’s Methods, Standards and Work Design, McGrawHill, 12th Edition, 2009.
4. Groover, M.P., Work Systems and the Methods, Measurement and Management of Work, Pearson, 2007.
5. Kanawaty, G. (Çeviren: Akal, Z.), İş Etüdü, MPM Yayınları, 2004.
6. International Labor Office, Introduction to Work Study, Third (revised) edition, GENEVA, 1979.
7. Kiyoshi Suzaki, The New Manafacturing Challenge, Simon and Schuster, 1987.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 10
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri.
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 4 5 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 126