AKTS - Yöneylem Araştırmasında Özel Konular

Yöneylem Araştırmasında Özel Konular (IE417) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yöneylem Araştırmasında Özel Konular IE417 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Babek Erdebilli
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı yöneylem araştırması kapsamındaki bazı ileri modellere bir giriş yapmak ve sanayideki tipik uygulama alanlarından bahsetmektir. Öğrencilerin bu matematiksel modellere uyumlu örnek problemleri temel bilgisayar yazılımlarıyla çözme şansı da olacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci uygun gerçek hayat problemlerini doğrusal olmayan programlama modeli kullanarak formüle edebilecektir.
  • Öğrenci bir imalat veya servis sistemindeki envanter problemlerini tespit ederek ekonomik çözümler bulabilecektir.
  • Öğrenci dinamik programlama yaklaşımını kullanabilecektir.
  • Öğrenci çeşitli optimizasyon problemleri için bilgisayar yazılımlarını kullanabilme yetkinliğine erişecektir.
Dersin İçeriği Belirlenecek bir problem alanına ilişkin yöneylem araştırması teknikleri uygulamalarının yapılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Doğrusal olmayan programlama örnekleri. Kısmi türevler ve Taylor serisi açılımı. [1] sayfa 610—618
2 Lokal ve global optimum. Konveksite. [1] sayfa 619—636
3 Tek boyutlu optimizasyon. Kısıtsız optimizasyon. [1] sayfa 637—660
4 Kısıtlı optimizasyon. Lagrange çarpanları. Eniyileme koşulları. [1] sayfa 663—679
5 Deterministik envanter modelleri. Gecikme ve sonsuz olmayan üretim hızı halinde ekonomik sipariş miktarı (ESM) modelleri. [1] sayfa 846—858, 865—872
6 İskontolu ESM modelleri. [1] sayfa 859—865
7 Arasınav I
8 Çok-ürünlü ESM modelleri. [1] sayfa 873—876
9 Rassal envanter modelleri. Belirsiz talep durumunda sipariş modelleri. [1] sayfa 890—906
10 Karar verme ve yararlılık fonksiyonları. [1] sayfa 737—772
11 Karar verme ve yararlılık fonksiyonları. [1] sayfa 737—772
12 Çok amaçlı karar verme için analitik hiyerarşi süreci. Arasınav II [1] sayfa 785—793
13 Dinamik programlama yaklaşımı. Heybe doldurma probleminin dinamik programlama ile çözümü. [1] sayfa 961—968, 974—984
14 Üretimde kafile miktarının Wagner-Whitin algoritması ile hesaplanması. [1] sayfa 1001—1013
15 Rassal envanter problemlerinin dinamik programlama ile çözümü. [1] sayfa 1016—1029
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. W.L. Winston, Operations Research (4th ed.), Duxbury, 2004.
Diğer Kaynaklar 2. F.S. Hillier and G.J. Lieberman, Introduction to Operations Research (8th ed.), McGraw-Hill, 2005.
3. H. A. Taha, Operations Research: An Introduction (8th ed.), Prentice-Hall, 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 50
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri.
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 6 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 19 19
Toplam İş Yükü 125