AKTS - Servis Sistemleri

Servis Sistemleri (IE419) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Servis Sistemleri IE419 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Burcu Devrim İçtenbaş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders başarı ile tamamlandığında, öğrenciler hizmet sistemleri problemlerini kavramlaştırabilecek ve bu problemlere yaklaşabilmek için ilgili uygun becerileri elde edecek, etkin ve verimli çözümler önerebileceklerdir. Operasyon, strateji, bilgi teknolojileri ve pazarlama konularını bir hizmet sisteminin tasarım etkin yönetimi için birleştirebilecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler etkin bir hizmet sisteminin nasıl tasarlanacağını kavramsallaştırabileceklerdir.
  • Öğrenciler hizmet sistemlerinin etkin yönetimi için destek araçları kullanabilecektir.
  • Öğrenciler, şirket stratejisi doğrultusunda operasyonel karar vermeyi kulllanabilecektir.
  • Öğrenciler, bir hizmet operasyonu performans iyileştirmesinin, şirketin stratejik karar alma sürecini ya da ana stratejilerini destekler biçimde nasıl planlanıp takip edilebileceğini kavramsallaştıracaklardır.
Dersin İçeriği Verimli ve müşteri tatminini sağlayabilen hizmet sistemleri tasarımında kontrol kavramının teknikleri ve uygulamaları; hizmet stratejisi ve rekabet edebilirlik; hizmet sistemleri kurulumundaki temel konular; hizmet operasyonlarının yönetimi için kullanılan araç ve teknikler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hizmet sistemlerine giriş, hizmetin özellikleri ve rolü
2 Hizmet yönetiminin odağı, hizmet stratejisi ve rekabet edebilirlik
3 Yeni hizmet geliştirme, hizmette teknoloji ve hizmetle karşılaşmak
4 Yeni hizmet geliştirme, hizmette teknoloji ve hizmetle karşılaşmak
5 Hizmet tesisi yerleşimi, tesis tasarımı konu ve teknikleri
6 Hizmet kalitesi, üretkenlik, performans ölçümü ve hizmet sistemleri için sürekli iyileştirme.
7 Kapasite yönetimi ve kuyruk modelleri ile ilişkili olarak Hizmet sistemlerinde arz ve talep yönetimi
8 Ara sınav
9 Kapasite yönetimi ve kuyruk modelleri ile ilişkili olarak Hizmet sistemlerinde arz ve talep yönetimi Hizmette tedarikçi ilişkileri: Tedarik zinciri yönetimi ve araç rotalama
10 Hizmette tedarikçi ilişkileri: Tedarik zinciri yönetimi ve araç rotalama
11 Hizmette tedarikçi ilişkileri: Tedarik zinciri yönetimi ve araç rotalama
12 Hizmet sistemlerinde proje yönetimi
13 Hizmet sistemlerinde lineer ve amaç programlama uygulamaları
14 Hizmet sistemlerinde lineer ve amaç programlama uygulamaları
15 Takımların dönem sonu proje sunumları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Fitzsimmons J. A., and Fitzsimmons M. J., Service Management, Operation Strategy and Information Technology, 5th edition, McGraw-Hill, 2006.
Diğer Kaynaklar 2. Haksever C., Render B., Russel R. S., Murdick and R. G., Service Management and Operations, 2nd edition, Prentice Hall, 2000.
3. Kasper H, Helsdingen P., Gabbott M., Services Marketing Management: a strategic perspective, 2nd edition, John Wiley & Sons, c2006
4. Gilmore A. Services Marketing and Management, London; Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 2003.
5. Looy B.V, Gemmel P., Dierdonck R., Service management: an integrated approach, 2nd edition, Harlow: Financial Times Prentice Hall, 2003.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 20
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi ve bireysel çalışma becerisi kazanır.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi edinir.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi edinir.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi edinir. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık kazanır. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi edinir.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi edinir. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri kazanır. X
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi edinir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 1 15 15
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 8 8
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 125