AKTS - İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları

İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE430) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları IE430 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste Endüstri Mühendislerinin insan Kaynakları Yönetimindeki rolü öğrencilere tanıtılacaktır. Kursun başarılı bir şekilde tamamlanması halinde öğrenciler organizasyonda insan kaynakları yönetimi hakkında bilgi sahibi olacak ve başarılı bir İnsan Kaynakları Yönetimi için ihtiyaç duyulan alt sistemlerin tasarım ve geliştirmelerini yapabileceklerdir. İnsan Kaynakları Yönetimine Endüstri Mühendisi bakış açısı öğretilecektir. Öğrencilerden bu kursta endüstri mühendisliği tekniklerini insan kaynakları yönetim süreçlerine uygulaması beklenmektedir. Etkili ve etkin bir insan kaynakları yönetimi için öğrenciler iş analizlerinin yapılması ve iş tanımlarının hazırlanmasını öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca bireysel ve kurumsal performans sistemleri, kariyer planlama sistemleri, iş değerleme ve ücret yönetimi gibi sistemlerin tasarımını ve geliştirilmesini öğrenecektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, etkili bir insan kaynakları yönetimi için ihtiyaç duyacağı teorik bilgiyi öğrenecektir.
  • Öğrenci, insan kaynakları yönetiminin etkili bir şekilde uygulayabilmesi için ihtiyaç duyacağı model, metot ve yöntemleri öğrenmek.
  • Öğrenci, insan kaynakları yönetiminin etkili bir şekilde uygulayabilmesi için ihtiyaç duyacağı model, metot ve yöntemleri uygulamak.
Dersin İçeriği İnsan kaynakları yönetimine giriş, stratejik insan kaynakları yönetim (İKY) sistemi ve fonksiyonları, iş analizi, insan kaynakları planlaması, işe alma, eğitim ve değerlendirme, performans yönetimi, kariyer planlama, iş değerlendirme, ücret ve mali haklar yönetimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnsan kaynakları yönetiminin Stratejik Rolü
2 İş Analizleri
3 İş Analizleri
4 İnsan Kaynakları Planlaması ve İşe Alma
5 Personel Seçme ve Değerlendirme
6 Eğitim ve Değerlendirme
7 Ara Sınav
8 Perfomans Yönetimi
9 Perfomans Yönetimi
10 Kariyer Planlama
11 İş Değerlendirme
12 İş Değerlendirme
13 Ücret ve Mali Haklar Yönetimi
14 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Dessler G., Human Resources Management, Pearson Educational International, 2005.
Diğer Kaynaklar 2. Armstrong M., Human Resources Management Strategy and Action, Kogan Page Limited, London, 1992.
3. Benson W, and Kappus E., Managing People, Your Competitive Edge in the 90’s, Avantos Performance Systems, Inc. 1992.
4. Leap T.L., Crino M.D., Personnel/Human Resources Management, 2nd Edition, Mac Millan Publication Company, 1993.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 25
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 45
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 45
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri. X
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 25 25
Raporlar
Ödevler 1 11 11
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125