AKTS - İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (MAN320) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku MAN320 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Fatma BAŞTERZİ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencilerin İş Hukukunun temel kavramları, Bireysel İş Hukuku ve Toplu İş Hukukunu kavramalarını, Sosyal Güvenlik Sisteminin gelişimini, araçlarını, hukuki niteliğini, sigorta kollarını ve Türkiye’deki Sosyal Güvenlik Kurumlarını tanımalarını sağlamayı amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenci ; Sosyal güvenlik hukukunu öğrenir ve sosyal güvenlik bilinci geliştirir. Bireysel iş hukukuyla ilgili temel konuları, Mevzuattan ve/veya uygulamadan kaynaklanan sorunları, Bu sorunların çözüm yollarını öğrenmiş olacaktır
Dersin İçeriği İş hukukunun temel kavramları, uygulama alanları, bireysel iş hukuku ve toplu iş hukuku.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal Güvenlik Kavramı ve Tarihsel Gelişimi, Sosyal Güvenlik Bilinci ile Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kurumu
2 Sigortalı, Sigortalılık Statüleri, Sigortalılığının Başlangıcı, Sona Ermesi
3 İşveren, İşyeri, İşyerinin Devri, İntikali ve Nakli- İşveren, İşveren Vekili ve Aracı Kavramları
4 Hizmet Akdi ve Unsurları, İstisna, Vekâlet Akdi ve Eser Sözleşmelerinin Esasları ve Sigortalılık İlişkisi
5 Sigorta Kolları Ayrımına (Kısa Vadeli, Uzun Vadeli ve Genel Sağlık Sigortası Kolları) Genel Bakış ve Aylık Gelir Kavramı
6 Hizmet Borçlanmaları
7 Fiili Hizmet Zammı ve İtibari Hizmet Zammı Kavramı, Yararlanma Şartları ve Sigortalılara Sağladığı Katkılar
8 Ara sınav
9 Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik hakları ve ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine genel bakış
10 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Kavramı Sağlanan Haklar ve Yararlanma şartları (İş Kazası, Meslek Hastalıkları vb)
11 Hizmet Akdi İle Çalışanlar, Kendi Nam ve Hesabına Çalışanlar ve Tarım Sigortalılarının Uzun Vadeli Sigorta Kolları Hakları ile Yararlanma Şartları
12 Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, TBMM Başkanları, Milletvekilleri, Belediye Başkanları ile Kamu Görevlilerinin Sosyal Güvenlik Hakları, Kısa ve Uzun Vadeli Sigorta Kollarından Yararlanma Şartları
13 Genel Sağlık Sigortası Kavramı, Kapsamı, Yararlanma Şartları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun Sağlık Hizmeti Satın alma Yöntemleri
14 Sigorta Primine Esas Kazanç Kavramı, Prime Esas Kazanç Hesabı, Prim Oranları ile Ödenme Süreleri
15 Sosyal Güvenlik Hukukunda Asgari İşçilik Kavramı ve Uygulanması, Prim Borçlarında Uzlaşma
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Prof. Dr. Ali Güzel- Prof. Dr. Ali Rıza OKUR, Prof. Dr. Nuşen CANİKLİOĞLU - Sosyal Güvenlik Hukuku
2. İhsan ÇAKMAK - Sosyal Sigortalar Şerhi.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 10
Sunum 1 10
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri.
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 127