AKTS - Ekonominin Temelleri

Ekonominin Temelleri (ECON211) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ekonominin Temelleri ECON211 4 0 0 4 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Elif Kalaycı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Mühendislik öğrencileri için tasarlanmış bu dersin ana amacı öğrencilerin ağırlıklı olarak mikroekonomik teorinin temel kavramlarını öğrenmelerini sağlamaktır. GSYİH, Büyüme, Enflasyon, Fiyat İstikrarı gibi makroiktisadın kimi temel kavram ve kategorileri de dersin bir ayağını oluşturmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ekonomik düşünce biciminin farklı konulara nasıl uygulanacağını öğrenmek
  • Mikroekonomi ve makroekonomideki temel konuları anlamak
  • İlerideki derslerde kullanılacak mikro ve makroekonomi konularının temellerini atmak
Dersin İçeriği Talep, arz ve piyasa fiyatı gelişimine giriş; tüketici davranışı; esneklikler; üretim fonksiyonu; kâr maksimizasyonu yapan firma davranışı; tekel, tam rekabet ve oligopol piyasalar; milli gelir, GSYİH, deflatör, iş döngüleri, durgunluk, işşizlik, fiyat istikrarı, büyüme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ekonominin Kapsamı ve Metodu Case & Fair 7th Edition, pp. 1-22
2 Ekonomik Problem: Kıt Kaynaklar ve Seçimler Case & Fair 7th Edition, pp. 23-42
3 Arz, Talep ve Piyasa Dengesi Case & Fair 7th Edition, pp. 43-71
4 Arz ve TAlep Uygulamaları ve Esneklik Case & Fair 7th Edition, pp. 71-100
5 Hanehalkı Davranışı ve Tüketicinin Seçimi Case & Fair 7th Edition, pp. 101-128
6 Üretim Süreci: Kar Maksimizasyonu Yapan Firmaların Davranışı Case & Fair 7th Edition, pp. 129-150
7 Kısa Dönemde Maliyetler ve Üretim Kararları Case & Fair 7th Edition, pp. 151-172
8 Uzun Dönemde Maliyetler ve Üretim Kararları Case & Fair 7th Edition, pp. 173-196
9 Girdi Talebi: Emek ve Doğal Kaynak Piyasaları Case & Fair 7th Edition, pp. 197-214
10 Girdi Talebi: Sermaye Piyasası ve Yatırım Kararı Case & Fair 7th Edition, pp. 215-232
11 Genel Denge ve Tam Rekabetin Etkinliği Case & Fair 7th Edition, pp. 233-252
12 Tekel ve Tekelci Karşıtı (Anti-tröst) Politika Case & Fair 7th Edition, pp. 253-280
13 Makroekonomiye Giriş, Milli Gelir ve Milli Hasıla Ölçümü Case & Fair 8th Edition, chp.18&19
14 Uzun Dönem ve Kısa Dönem Konuları: Büyüme, Verimlilik ve Enflasyon Case & Fair 8th Edition, chp.20
15 Uzun Dönem ve Kısa Dönem Konuları: Büyüme, Verimlilik ve Enflasyon Case & Fair 8th Edition, chp.20
16 Final sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Case, Karl E. and Fair, Ray C., Principles of Economics, 7th or 8th Edition, Pearson/Prentice Hall.
2. David Colander, Economics (8th Edition), McGraw-Hill

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 2 5
Ödevler 8 5
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 35
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 13 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri.
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 3 48
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 1 1
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 101