AKTS - Olasılık ve İstatistik II

Olasılık ve İstatistik II (IE202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Olasılık ve İstatistik II IE202 3 1 0 3 6.5
Ön Koşul Ders(ler)i
IE 201
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Gözdem DURAL SELÇUK
  • Araş. Gör. Şevval KILIÇOĞLU
  • Araş. Gör. Efe Can RÜBENDİZ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin temel olasılık ve istatistik bilgilerini geliştirmek, Endüstri Mühendisliği alanındaki istatistiksel modelleme ve karar tekniklerini kullandırabilmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci istatistiksel çıkarımlar ve hipotez testi gibi teknikler kullanarak endüstri uygulamalarında karşılaşılan farklı karar problemlerini çözebilecektir.
  • Öğrenci endüstri işletmelerinin planlanması ve yönetilmesi için tekli ve çoklu regrasyon modelleri kullanılarak geleceğe yönelik tahmin yürütme becerisini kazanacaktır.
  • Öğrencinin problem çözme ve analitik düşünce becerileri gelişecektir.
  • Öğrenci uygun bir istatistiksel paket program vasıtasıyla bilgisayar temelli analizleri tanıyacaktır.
Dersin İçeriği Örneklem dağılımları, nokta tahmini, güven aralıkları ve aralık tahmini, hipotez testi, basit doğrusal regresyon ve korelasyon, çoklu doğrusal regresyon, tek faktörlü varyans analizi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tekrar: Örnekleme dağılımları/ Nokta ve aralık tahmini [1] sayfalar 224-244
2 Bir ve iki örnekli tahmin problemleri [1] sayfalar 253-276
3 Bir ve iki örnekli tahmin problemleri [1] sayfalar 253-276
4 Bir ve iki örnekli tahmin problemleri [1] sayfalar 253-276
5 Bir ve iki örnekli hipotez testleri [1] sayfalar 283-344
6 Bir ve iki örnekli hipotez testleri [1] sayfalar 283-344
7 Bir ve iki örnekli hipotez testleri [1] sayfalar 283-344
8 Ara Sınav I
9 Basit Doğrusal Regresyon [1] sayfalar 401-440
10 Basit Doğrusal Regresyon [1] sayfalar 401-440
11 ANOVA ve uygulamaları [1] sayfalar 449-502
12 Çoklu Doğrusal Regresyon [1] sayfalar 449-502
13 Ara Sınav II
14 Deney Tasarımı [1] sayfalar 514-544
15 Endüstri mühendisliğinde istatistiksel karar verme teknikleri: Tahmin teknikleri, Kalite ve Simülasyon uygulamaları
16 Endüstri mühendisliğinde istatistiksel karar verme teknikleri: Tahmin teknikleri, Kalite ve Simülasyon uygulamaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Montgomery, D.C., and Runger, G.C., Applied Statistics and Probability for Engineers, 5th Edition, John Wiley and Sons, 2011.
Diğer Kaynaklar 2. Walpole, R.E., Myers, R.H., Myers, S.L. and Ye, K., Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Prentice Hall, 2007.
3. Milton, J.S. and Arnold, J.C., Introduction to Probability and Statistics: Principles and Applications for Engineering and the Computing Sciences, McGraw-Hill, 4th edition, 2002.
4. Ross, S. Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, Academic Press, 3rd edition, 2004.
5. Triola, M.F., Essentials of Statistics, Addison Wesley, 2nd edition, 2004.
6. Hines, W.W. and Montgomery, D.A., Probability and Statistics in Engineering and Management Science, John Wiley, 1990.
7. Navidi,W. Statistics for Engineers and Scientists, McGraw-Hill, 2008.
8. Mendenhall, W. and Sincich, T. Statistics for Engineering and the Sciences. Prentice Hall, 2007.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması 1 10
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 20
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri.
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 14 2 28
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 15 15
Raporlar
Ödevler 3 6 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Toplam İş Yükü 163