AKTS - Mühendislik Maliyet Analizi

Mühendislik Maliyet Analizi (IE206) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Mühendislik Maliyet Analizi IE206 3 0 0 3 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Çağlar Utku GÜLER
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, muhasebesel bilgilerin son kullanıcılarına odaklanarak, iş çevresi ile ilgili muhasebe ve maliyet bilgilerini yorumlamak ve kullanmak için gerekli araçları sağlamayı hedefler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci temel iş ve muhasebe terminolojisinin farkında olacaktır.
  • Öğrenci, kritik iş kararları sırasında finansal bilgileri akıllıca kullanabilir duruma gelecektir.
  • Öğrenci, finansal raporların analizi konusunda temel yetenekleri kazanacaktır.
  • Öğrenci üretim maliyetleri ve ürün maliyetlendirme konularını kavrayacaktır.
Dersin İçeriği Organizasyon, ekonomik verinin ölçüm ve yorumlanması, finansal muhasebenin temelleri, maliyet kavramları ve maliyetlendirme yöntemleri, maliyet-üretim hacmi-kârlılık analizi, bütçeleme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş. Türkiyede şirket tipleri. Temel muhasebe denklemi.
2 Finansal raporlar. Hesap, Türkiye’ de muhasebe sistemi
3 Ticari Operasyonlar için Muhasebe ve envanterler
4 Maddi ve gayrimaddi varlıkar: Türkiye’de kullanılan amortisman yöntemleri
5 Ara sınav 1
6 Uzun dönem borçlar, özkaynaklar, yedekler
7 Finansal Rapor Analizi
8 Maliyet Kavramları
9 Maliyet- üretim hacmi- karlılık analizi.
10 Sipariş bazlı maliyetlendirme
11 Ara sınav 2
12 Süreç bazlı maliyetlendirme
13 Aktivite temelli maliyetlendirme
14 Bütçeleme ve varyans
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Williams, Haka, Bettner, Financial and Managerial Accounting: The Basis for Business Decisions, McGraw Hill, 14th Edition, 2008.
Diğer Kaynaklar 2. Weygandt, J.J., Kieso, D.E., and Kimmel, P.D., Accounting Principles, 5th Edition, Wiley, 1998.
3. Can Şımga Muğan, Nazlı Hoşal Akman, Principles of Financial Accounting Conflux of International and Turkish Law, Akademi Yayın Evi, 2001.
4. Moriarity, S., and Allen, C.P., Cost Accounting, 3rd Edition, Wiley, 1991.
5. Horngren, C.T., and Foster, G., Cost Accounting A Management Emphasis, 11th Edition, Prentice Hall, 2002.
6. Needles, B.E., Powers, M., Caldwell, J.C., and Crosson, S.V., Principles of Accounting, 7th Edition, Houghton Mifflin, 1999.
7. Hollander, A., Cherrington, J.O., and Denna, E.L., Accounting, Information Technology, and Business Decisions, 2nd Edition, McGraw-Hill, 1999.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 5
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer 2 50
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 35
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 65
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 35
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi ve bireysel çalışma becerisi kazanır. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi edinir. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi edinir.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi edinir. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık kazanır. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi edinir.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi edinir. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri kazanır.
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi edinir. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 2 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 75