AKTS - Yöneylem Araştırması I

Yöneylem Araştırması I (IE222) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yöneylem Araştırması I IE222 3 2 0 4 7.5
Ön Koşul Ders(ler)i
Math 275
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Uğur BAÇ
  • Araş. Gör. İrem BULANIK ÖZDEMİR
  • Araş. Gör. Şevval KILIÇOĞLU
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilere, doğrusal programlama tekniklerini kullanarak, gerçek hayat problemlerini modelleyip çözme ve bu şekilde elde edilen sonuçları analiz edip yorumlama yeteneği kazandırmaktır. Öğrenciler, çeşitli modelleri çözecek bilgisayar paketlerini kullanma becerileri kazanacaklardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, doğrusal programlama başta olmak üzere, deterministik yöneylem araştırması tekniklerini kullanacak düzeyde bilgi birikimine sahip olmalıdır.
  • Öğrenci, sözel olarak tanımlanmış bir probleme uygun bir model geliştirme becerisi kazanmış olmalıdır.
  • Öğrenci, karşılaştığı problemler için uygun çözüm teknikleri seçme ve çözme becerisi kazanmış olmalıdır.
  • Öğrenci, bir model ve/veya çözümden elde ettiği bilgileri yorumlayabilme becerisi kazanmış olmalıdır.
  • Öğrenci, uygun Yöneylem Araştırması yazılımlarını kullanarak Doğrusal Programlama modellerini geliştirip çözebilmelidir.
Dersin İçeriği Yöneylem araştırmasının doğuşu ve gelişimi, modelleme, grafik çözüm, Simpleks ve dual Simpleks metodu, dualite ve duyarlılık analizleri, ulaşım modeli, aktarmalı ulaşım modeli ve atama problemleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Yöneylem araştırmasına giriş [1] syf. 1-9
2 Doğrusal cebirle ilgili özet bilgi [1] syf. 10-48
3 Doğrusal programlamaya giriş [1] syf. 49-126
4 Doğrusal programlamaya giriş. Grafik yöntem. [1] syf. 49-126 [1] syf. 50-99
5 Grafik yöntem [1] syf. 50-99
6 Simpleks algoritması [1] syf. 126-189
7 Simpleks algoritması [1] syf. 126-189
8 Simpleks algoritması [1] syf. 126-189
9 Duyarlılık analizleri [1] syf. 202-294
10 Duyarlılık analizleri [1] syf. 202-294
11 Arasınav
12 Dualite [1] syf. 295-334
13 Dualite Ulaşım modeli ve uygulamaları [1] syf. 295-334 [1] syf. 360-392
14 Ulaşım modeli ve uygulamaları. Aktarmalı ulaşım modeli ve atama problemleri [1] syf. 360-392 [1] syf. 393-412
15 Aktarmalı ulaşım modeli ve atama problemleri. [1] syf. 393-412
16 Aktarmalı ulaşım modeli ve atama problemleri. [1] syf. 393-412

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Winston, W.L., Operations Research: Applications and Algorithms, 4th Edition, Brooks/Cole-Thomson Learning, 2004.
Diğer Kaynaklar 2. Frederick S. Hillier and Gerald J. Lieberman, Introduction to Operations Research and Revised CD-ROM 8, McGraw-Hill Science, 2005.
3. WU, N. and COPPINS, R., Linear Programming and Extensions, Cambridge University Press, 1981.
4. Anderson D. R., Sweeney D. J., and Williams T. A., An Introduction to Management Science, 11th Edition, West, 2004.
5. Taha, H. A., Operations Research: An Introduction, 8th Edition, Prentice Hall, 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 30
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 7 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi ve bireysel çalışma becerisi kazanır.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi edinir.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi edinir.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi edinir. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık kazanır. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi edinir.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi edinir. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri kazanır. X
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi edinir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 16 2 32
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 10 1 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 12 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 22 22
Toplam İş Yükü 188