AKTS - Üretim Planlama ve Kontrol

Üretim Planlama ve Kontrol (IE307) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Üretim Planlama ve Kontrol IE307 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Bahram LOTFISADIGH
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, üretim planlama ve kontrol konusundaki temel problem alanları, planlama hiyerarşisi, karar zincirleri ve bu kararların yönetsel aktivitelerle ilişkileri ile ilgili temel anlayışı geliştirmek üzere tasarlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci üretim planlama ve kontrol ile ilgili kavram ve terminolojiyi tanıyacaktır.
  • Öğrenci üretim planlama ile ilgili problemlerin analizindeki hiyerarşik yapıyı ve sistem kavramının uygulanmasının önemini anlayacaktır.
  • Öğrenci, üretim planlama ile ilgili problemlerde kullanılan matematiksel modelleme ve sezgisel yöntemleri anlayacak ve üretim problemlerinin çözümünde Endüstri Mühendisliği model ve tekniklerinin maliyet-etkin bir şekilde uygulanmasının önemini kavrayacaktır.
  • Öğrenci kapasite planlaması gereği ve önemini kavrayacaktır.
Dersin İçeriği Üretim ve servis sistemlerine giriş, tahmin yöntemleri, karar verme sürecinde üretim planlama ve kontrol, kapasite planlama, malzeme ihtiyaç planlama, çizelgeleme, üretim ve servis sistemlerinin tasarlanmasında modern üretim planlama ve kontrol yaklaşım ve teknikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üretim ve servis sistemlerine giriş. Temel planlama kavramları (planlama ufukları, üretim tipleri ve sınıflamaları, Ürün-süreç yaşam döngüleri, öğrenme ve deneyim eğrileri, ölçek/ kapsam ekonomileri).
2 Envanter tutma nedenleri, envanter tanımı ve envanter tipleri, termin, temin ve üretim süresi tanımları, planlama hiyerarşisi
3 Tahmin Yöntemleri (Kalitatif ve kantitatif yöntemler, tahminlemenin planlama hiyerarşisi için önemi)
4 Envanter Planlama (Envanter maliyet yapısı deterministik EOQ modelleri, miktar iskontolu modeller)
5 Toplu Planlama ve Ana Üretim Planlama (toplu üretim birimleri, maliyetler, stratejiler, lineer programlama formülasyonu, ana üretim planına geçiş)
6 Toplu Planlama ve Ana Üretim Planlama (toplu üretim birimleri, maliyetler, stratejiler, lineer programlama formülasyonu, ana üretim planına geçiş) Ara sınav I
7 Malzeme İhtiyaç Planlaması (temel MIP tanımları ve mekaniği, kayan planlama ufku kavramı, ürün ağacı patlatma)
8 Net İhtiyaçların hesaplanması, Parti büyüklüğü sezgisel yöntemleri
9 İtme ve çekme sistemleri karşılaştırması (MIP in eksiklikleri, tam zamanında üretim kavramının temelleri, Kanban mekaniği,MRP ve JIT karşılaştırılması)
10 Kapasite Planlama Kaba ve detaylı kapasite planlama
11 Çizelgeleme ve sezgisel yöntemler Atölye çizelgeleme, tek makine çizelgelemede sezgisel yöntemler
12 Çizelgeleme ve sezgisel yöntemler Atölye çizelgeleme, tek makine çizelgelemede sezgisel yöntemler Ara sınav II
13 Çok makine çizelgeleme, montaj hattı dengeleme
14 Yeni gelişmelere giriş
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Nahmias, S., Production and Operations Analysis, 6th Edition, Irwin McGraw-Hill, 2009.
Diğer Kaynaklar 2. Silver, E.A., Pyke, D.F., and Peterson, R., Inventory Management and Production Planning and Scheduling, 3rd Edition, John Wiley & Sons, 1998.
3. Buffa, E.S., and Sarin, R.K., Modern Production/Operations Management, John Wiley, 1987.
4. Hax, A.C., and Candea, D., Production and Inventory Management, Prentice-Hall, 1984.
5. Johnson, L.A., and Montgomery, D.C., Operations Research in Production Planning, Scheduling, and Inventory Control, John Wiley, 1974.
6. Silver, E., and Peterson, R., Decision Systems for Inventory Management and Production Planning, John Wiley, 2nd Edition, 1985.
7. Sipper, D., and Bulfin, R.L., Production: Planning, Control, and Integration, McGraw Hill, 1997.
8. Vollman, T.E., Berry, W.L. and Whybark, D.C., Manufacturing Planning and Control Systems, Irwin, 3rd Edition, 1992.
9. Nemhauser, G.L., and Rinnooy Kan, A.H.G., (editors), Logistics of Production and Inventory, North-Holland, 1993.
10. Supplementary reading material whenever necessary.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 3 15
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 55
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri. X
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 3 2 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 2 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 125