AKTS - Yöneylem Araştırması II

Yöneylem Araştırması II (IE323) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yöneylem Araştırması II IE323 3 2 0 4 8
Ön Koşul Ders(ler)i
IE 222
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Uğur BAÇ
  • Araş. Gör. İrem BULANIK ÖZDEMİR
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrenciye, yöneylem araştırması tekniklerini kullanarak gerçek hayat problemlerimi modelleyip çözebilme ve elde edilen çözüm sonuçlarını analiz edebilme yeteneği kazandırılmalıdır. Öğrenci, rastsal, deterministik, vb. modelleri anlayabilmeli ve bu modelleri çözerken bilgisayar programlarını kullanabilmelidir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, yöneylem araştırması modelleme yaklaşımlarını ve tekniklerini anlayabilmeli ve örneklerle açıklayabilmelidir.
  • Öğrenci, tam sayılı programlama ve şebeke problemlerini saptayıp förmüle etme, uygun çözüm tekniklerini seçip uygulayabilme yeteneği kazanmış olmalıdır.
  • Öğrenci, uygun yöneylem araştırması yazılımlarını kullanarak Tamsayı Programlama modellerini geliştirip çözebilmelidir.
  • Öğrenci, Proje yönetimi kavramı ve yöntemleri ile ilgili farkındalık düzeyine sahip olmalıdır.
Dersin İçeriği Tamsayı programlama ile modelleme, şebeke modelleri: modeli formüle etme, en az yayılan ağac, en kısa yol, maksimum akış problemleri, kritik iz yöntemi, program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği, doğrusal olmayan programlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 OR I ile ilgili özet bilgi ve Tamsayı programlamaya giriş [1] syf. 1-413 [1] syf. 475-476
2 Tamsayı programlamaya giriş [1] syf. 475-476
3 Karışık tamsayı programlama problemlerini formüle etme. [1] syf. 477-511
4 Karışık tamsayı programlama problemlerini formüle etme. [1] syf. 477-511
5 Tamsayı programlama problemlerini çözme: Doğrusal programlama ile ilişkisi; Dal sınır tekniği [1] syf. 512-544
6 Tamsayı programlama problemlerini çözme: Doğrusal programlama ile ilişkisi; Dal sınır tekniği [1] syf. 512-544
7 Arasınav I
8 Tamsayı programlama problemlerini çözme: “Implicit” listeleme tekniği, Gomory kesme düzlemi. [1] syf. 545-561
9 Tamsayı programlama problemlerini çözme: “Implicit” listeleme tekniği, Gomory kesme düzlemi. Şebeke modellerinin tarihçesi. Teknik terimler ve notasyon [1] syf. 545-561 [1] syf. 413-414
10 Arasınav II Minimum yayılma ağacı problemleri - Prim algoritması, Kruskal algoritması [1] syf. 456-458
11 Minimum yayılma ağacı problemleri - Prim algoritması, Kruskal algoritması [1] syf. 456-458
12 En kısa yol Problemleri-Dijkstra algoritması [1] syf. 414-418
13 Maksimum akış problemleri Ford-Fulkerson Algoritası, maksimum-akış Minimum-kesit teoremi [1] syf. 419-430
14 Maksimum akış problemleri Ford-Fulkerson Algoritası, maksimum-akış Minimum-kesit teoremi Proje Yönetimi, Kritik iz ve program değerlendirme ve gözden geçirme teknikleri, Proje Sonlandırma, Minimum maliyetli şebeke akış problemleri [1] syf. 419-430 [1] syf. 431-449
15 Proje Yönetimi, Kritik iz ve program değerlendirme ve gözden geçirme teknikleri, Proje Sonlandırma, Minimum maliyetli şebeke akış problemleri [1] syf. 431-449
16 Proje Yönetimi, Kritik iz ve program değerlendirme ve gözden geçirme teknikleri, Proje Sonlandırma, Minimum maliyetli şebeke akış problemleri Doğrusal Olmayan Programlamaya Giriş [1] syf. 431-449 [1] syf. 610-650

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Winston, W.L. Operations Research: Applications and Algorithms, 4rd Edition, Duxbury Press, Belmont, California, USA.
Diğer Kaynaklar 2. Hillier, F.S. and Lieberman, G.J., Introduction to Operations Research, 6th Edition, McGraw-Hill, 1995.
3. Wolsey, L.A., Integer Programming, Wiley-Interscience, 1st Edition, 1998.
4. Taha, H. A., Operations Research: An Introduction, Prentice Hall, 1996.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 5 20
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanır. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi kazanır; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi kazanır. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi kazanır.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi kazanır; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi ve bireysel çalışma becerisi kazanır.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi edinir.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanır.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi edinir.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi edinir. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık kazanır. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi edinir. X
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi edinir. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık kazanır.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri kazanır. X
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi edinir.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 16 2 32
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği 10 1 10
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 26 26
Toplam İş Yükü 200