Ergonomi (IE316) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ergonomi IE316 2 1 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Aida SALIMNEZHADGHAREHZIAEDDINI
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrenciler, insan faktörü ile ilgili tasarım konularını saptama, tanımlama, sınırlama ve çözüme kavuşturma amacına yönelik olmak üzere mühendislik tasarım sürecini uygulayabilme yeteneği kazanmalıdır. Öğrencilerin, özellikle göstergeler, kontrol sistemleri, iş istasyonu ve/veya ofis tasarımını, insan performansını ve bireysel ve/veya toplumsal refahı arttırtacak şekilde, çevresel faktörler, yönetmelikler ve iş güvenliği standartları ile uyumlaştırması beklenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci, insan-makina sistemlerinin tasarımına yetecek kadar bilgi birikimine sahip olmalıdır.
  • Öğrenci, insan-makina sistemlerinin tasarımında, insan unsurunu, özellikle dikkate almalıdır.
  • Öğrenci, insan unsuru ile ilgili olarak ortaya çıkan problemleri saptama, formüle etme, çözme ve uygulama becerisi kazanmış olmalıdır.
  • Öğrenci, insan faktörü ile ilgili bilgileri elde edebilme ve geçerliliklerini belirleyebilme becerisi kazanmış olmalıdır.
  • Öğrenci, insan faktörü konularının analizinde, bilgisayar olanaklarını kullanabilme becerisi kazanmış olmalıdır.
  • Öğrenci, yıliçi projeleri aracılığıyla başarılı ekip çalışması yapabilmelidir.
  • Öğrenci, çevresel faktörler, yönetmelikler ve iş güvenliği standartlarının uygulanması ilgili olarak uygun seçimler yapabilmelidir.
Dersin İçeriği Temel ergonomik kavramlar; insanın, sistem tasarımı ve performansı açısından dikkate alınması gerekli anatomik ve fizyolojik özellikleri; bilgi işleme süreci ve gösterge ve kontrol sistemlerinin tasarımıyla ilişkisi; antropometri ve makine-teçhizat, araç-gereç, iş istasyonu ve büro tasarımında antropometrik veri kullanımı; gösterge ve kontrollerin

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ergonomiye giriş. s. 1-36
2 İnsanın anatomik ve fizyolojik özelliklerinin İnsan-Makina sistemlerinin tasarımı ve performansının değerlendirilmesi açısından önemi . s.39-50
3 İnsanın anatomik ve fizyolojik özelliklerinin İnsan-Makina sistemlerinin tasarımı ve performansının değerlendirilmesi açısından önemi . s.50-82
4 İnsanın anatomik ve fizyolojik özelliklerinin İnsan-Makina sistemlerinin tasarımı ve performansının değerlendirilmesi açısından önemi . s.217-231
5 Mühendislik antropometrisine giriş ve antropometrik verilerin ekipman, araç-gereç ve iş istasyonu/ofis tasarında kullanımı. s.85-106
6 Mühendislik antropometrisine giriş ve antropometrik verilerin ekipman, araç-gereç ve iş istasyonu/ofis tasarında kullanımı. s.108-132 s.195-209
7 Mühendislik antropometrisine giriş ve antropometrik verilerin ekipman, araç-gereç ve iş istasyonu/ofis tasarında kullanımı. s.325-353 s.493-508
8 Arasınav
9 Gürültü, aydınlatma, iklim ve kimyasal faktörler açısından çalışma ortamı analizi ve tasarımı. s.162-177
10 Gürültü, aydınlatma, iklim ve kimyasal faktörler açısından çalışma ortamı analizi ve tasarımı. s.162-177
11 İş güvenliği-OSHA s.179-193
12 Arasınav
13 İnsanın bilgi işleme süreci ve insan-makina ara yüzünün tasarımı. s.379-404
14 İnsanın bilgi işleme süreci ve insan-makina ara yüzünün tasarımı. s.404-420 s. 423-441
15 Gösterge ve kontrol tasarımı s.457-491
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Lehto, M.R.,Landry,S.J., Buck,J., Introduction to Human Factors and Ergonomics for Engineers, CRC Press, 2007.
Diğer Kaynaklar 2. Sanders, M.S., McCormick, E.J., Human Factors in Engineering and Design, 7th Edition, McGraw-Hill Inc., New York, USA, 1993.
3. Su, B. A., Ergonomi, Atılım University, Ankara, 2000.
4. Erkan, N., Ergonomi, MPM Yayınları: 373, Ankara, 1997.
6. Woodson, W. E., B. Tillman, P. Tillman, Human Factors Design Handbook, McGraw-Hill Inc., 1992.
7. Bridger, R.S., Introduction to Ergonomics, McGraw-Hill Inc., 1995.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 15
Sunum - -
Projeler 1 10
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 45
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri. X
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama 10 1 10
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 1 15
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 20 20
Raporlar
Ödevler 2 3 6
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 11 11
Toplam İş Yükü 100