AKTS - Simülasyon

Simülasyon (IE403) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Simülasyon IE403 2 2 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
IE 202
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Gözdem DURAL SELÇUK
  • Araş. Gör. Şevval KILIÇOĞLU
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste temel endüstri mühendisliği analiz araçlarından simülasyon modelleme ve analiz tekniklerine giriş yapılacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci simülasyon dersinin temel kavramlarını ve metodolojisini öğrenecektir.
  • Öğrenci simülasyon deneyleri tasarlayarak ve uygulayarak hizmet ve üretim sistemleri problemleri için çözüm üretebilecektir.
  • Simülasyon aracı olarak öğrenci ARENA yazılımını kullanabilecektir.
  • Öğrenci simulasyon çıktılarını yorumlayabilecektir.
  • Öğrenci iletişim ve takım çalışması becerilerini geliştirebilecektir.
Dersin İçeriği Simülasyon metodolojisi, girdi analizi; rassal sayı üretimi; simülasyon modelleri geliştirme; çıktı analizi; simülasyon deney tasarımı; çözüm alternatiflerinin karşılaştırılması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş, temel simulasyon modellemesi, simulasyon yazılımına genel bakış [1] sayfalar 3-17 [2] sayfalar 3-15
2 Temel simulasyon modellemesi, simulasyon yazılımında modelleme [1] sayfalar 19-52 [2] sayfalar 19-43
3 Temel simulasyon modellemesi, simulasyon yazılımında modelleme [1] sayfalar 221-236 [2] sayfalar 49-95
4 Rassal sayı üretimi, simulasyon yazılımında modelleme [1] sayfalar 221-236 [2] sayfalar 49-95
5 Rassal sayı üretimi, simulasyon yazılımında modelleme [1] sayfalar 221-236 [2] sayfalar 49-95
6 Rassal değişken üretimi, simulasyon yazılımında modelleme [1] sayfalar 239-263 [2] sayfalar 49-95
7 Ara Sınav 1
8 Girdi olasılık dağılımı seçimi, simulasyon yazılımında modelleme [1] sayfalar 267-305 [2] sayfalar 49-95
9 Girdi olasılık dağılımı seçimi , simulasyon yazılımında modelleme [1] sayfalar 267-305 [2] sayfalar 49-95
10 Girdi olasılık dağılımı seçimi , simulasyon yazılımında modelleme [1] sayfalar 267-305 [2] sayfalar 49-95
11 Doğrulama ve Onaylama, simulasyon yazılımında modelleme [1] sayfalar 310-333 [2] sayfalar 49-95
12 Çıktı analizi,simulasyon yazılımında modelleme [1] sayfalar 335-372 [2] sayfalar 167-250
13 Çıktı analizi,simulasyon yazılımında modelleme [1] sayfalar 335-372 [2] sayfalar 167-250
14 Ara Sınav 2
15 Alternatif sistem konfigürasyonlarının Karşılaştırılması, simulasyon yazılımında modelleme [1] sayfalar 379-418 [2] sayfalar 303-333
16 Proje Sunumları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Discrete-Event System Simulation by J. Banks, J.S. Carson II, B.L. Nelson, D.M. Nicol, Pearson.
Diğer Kaynaklar 2. Kelton, W.D., Sadowski, R.P., Sadowski, D.A., Simulation with Arena,, McGraw-Hill, 2004 Edition (ISBN 0-07-121934X)Pegden, C.D., Shannon, R.E., Sadowski, R.P., Introduction to Simulation Using SIMAN (2nd ed.), McGraw-Hill, 1995. (QA76.9.C65 P44)
3. Pegden, C.D., Shannon, R.E., Sadowski, R.P., Introduction to Simulation Using SIMAN (2nd ed.), McGraw-Hill, 1995. (QA76.9.C65 P44)
4. Law. A.M., Kelton, W.D., Simulation Modeling and Analysis (3rd ed.), McGraw-Hill, 2000. (QA76.9.C65 L38)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 15
Sunum - -
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 40
Genel Sınav/Final Juri 1 25
Toplam 9 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 25
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi. X
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri. X
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama 16 2 32
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 11 11
Raporlar
Ödevler 2 2 4
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 8 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125