AKTS - Kuram Tartışmaları

Kuram Tartışmaları (HIR501) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Kuram Tartışmaları HIR501 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Ilgar Seyidov
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilerin iletişim teorilerini anlamaları ve yorumlamalarını ve bu teorileri kendi araştırma soruşturmalarına ve çabalarına uygulayabilme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medya kuramlarının tarihsel gelişimi ve kitle iletişim alanındaki tarihsel olarak önemli toplumsal, siyasi ve teknolojik olaylar ve sorunlarla bağlantısını kavrayabilme.
  • Kitle iletişimi ile ilgili temel teorilerin güçlü yönleri ve sınırlılıklarıyla bu teorileri araştırma ve uygulama alanlarında kullanma becerisi hakkında bir anlayış geliştirme.
  • Kitle iletişimi teorilerinin toplumda nasıl kabul edildiğini kavrayabilme.
  • "Hakikat" ve "gerçek"lik algımızda kitle iletişiminin merkezi yerini kavrama.
  • Teorileri eleştirel biçimde değerlendirmek.
Dersin İçeriği İletişimle ilgili önde gelen bilimsel kuramların açıklamaların amacını ve sonuçları, iletişimsel ve ilişkisel çevre.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kitle İletişim Teorilerinin Kökeni Kitle İletişim Teorilerinde Paradigma Kayması İletişim Modelleri Balnaves, Mark et al. (2009), Media Theories and Approaches, NY, Palgrave Macmillan. (s. 57-82). Güngör, N. (2011), İletişim-kuramlar-Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara. (s.35-71)
2 İletişim Modelleri Balnaves, Mark et al. (2009), Media Theories and Approaches, NY, Palgrave Macmillan(s. 57-82). Güngör, N. (2011), İletişim-kuramlar-Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara. (s.35-71)
3 Otoriteryan medya teorisi Sovyet-Komünist medya Teorisi Liberteryan veya serbest medya teorisi Kayaş R. (1985), Kitle İletişim Sistemleri, Ankara, Verso. (s.31-58)
4 Sosyal Sorumluluk Teorisi Demokratik Katılımcı Teori Gelişmeci Medya Teorileri Kayaş R. (1985), Kitle İletişim Sistemleri, Ankara, Verso. (s.31-58)
5 Gündem Koyma teorisi Kapı Tutuculuk yaklaşımı Güngör, N. (2011), İletişim-kuramlar-Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara. (s.286-299)
6 Yeniliklerin Yayılması Propaganda Teorisi Çerçeveleme Analizi Söylem Analizi Toplumsal inşaa İki dereceli akış Güngör, N. (2011), İletişim-kuramlar-Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara. (s.179-223)
7 Yeniliklerin Yayılması Propaganda Teorisi Çerçeveleme Analizi Söylem Analizi Toplumsal inşaa İki dereceli akış Güngör, N. (2011), İletişim-kuramlar-Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara. (s.149-177)
8 Teknolojik Determinizm İletişimin Yeniden şekillenmesi Güngör, N. (2011), İletişim-kuramlar-Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara. (s.311-324)
9 Kullanımlar ve Doyumlar Sosyal Kategoriler Teorisi Ekme Analizi Öğrenme Teorisi Güngör, N. (2011), İletişim-kuramlar-Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara. (s.73-114)
10 Kişisel Farklılıklar Seçmecilik Süreci Bilgi Açığı Güngör, N. (2011), İletişim-kuramlar-Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara. (s.73-114)
11 İzleyici Aktifliği Teorileri Üçüncü Kişi Etkisi Güngör, N. (2011), İletişim-kuramlar-Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara. (s.265-280)
12 Dünya Sistemi Bağımlılık Yapısal Emperyalizm Kültürel Emperyalizm Küreselleşme Hegemonya Güngör, N. (2011), İletişim-kuramlar-Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara. (s.225-263)
13 Dünya Sistemi Bağımlılık Yapısal Emperyalizm Kültürel Emperyalizm Küreselleşme Hegemonya Güngör, N. (2011), İletişim-kuramlar-Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara. (s.225-263)
14 İletilimin Ekonomi Politiği Güngör, N. (2011), İletişim-kuramlar-Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara. (s.117-147)
15 Öğrenci Sunumları
16 Öğrenci Sunumları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Balnaves, Mark et al. (2009), Media Theories and Approaches, NY, Palgrave Macmillan.
2. Kayaş R. (1985), Kitle İletişim Sistemleri, Ankara, Verso.
3. Güngör, N. (2011), İletişim-kuramlar-Yaklaşımlar, Siyasal Kitabevi, Ankara.
4. İnal, A. (1996), Haberi Okumak, Temuçin Yay., Ankara.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 20
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 60
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkimdir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir. X
3 Halkla ilişkiler ve reklamcılık kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir. X
4 Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme X
5 Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme. X
6 Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme X
7 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme X
8 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme. X
9 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X
10 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme. X
11 Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme X
12 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 84