ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Bölüm Dersleri

HIR500 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma metotları, veri tipleri ve veri toplama, veri analizi için istatiksel teknikler, şema ve grafik kullanımı, araştırmanın raporlanması.

HIR599 - Tez (0 + 0) 80

Bilimsel araştırma, tez yazımı.

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

SBE-PR-GE1FA4 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

Seçmeli Dersler

ECON501 - Ekonomi Teorisi (3 + 0) 5

Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı.

ECON512 - Finansal İktisat (3 + 0) 5

Finansal sistemin yapısı ve işleyişi, finansal araçlar ve değerlemesi (pay senedi, tahvil, forward, futures, opsiyon), paranın zaman değeri, sermayenin maliyeti, risk yönetimi, finansman türleri, uluslararası finans, ekonomik krizler, finansal piyasalar; reel ekonomi, makroekonomik faaliyetler, para politikası ve bankacılık sektörü ile ilişkileri v

ECON521 - Uygulamalı Ekonometri (3 + 0) 5

Doğrusal regresyon modeli, basit ve çoklu regresyon tekniklerinin uygulamaları, veri sorunları, model tanımlama hataları, parametre belirleme sorunu, doğrusal olmayan regresyon, eşanlı denklem sistemleri, sınırlı bağımlı değiskenli modeller, zaman serisi modelleri, durağan olmayan seriler ve otokorelasyon, panel verilerinin kullanımı.

HIR501 - Kuram Tartışmaları (3 + 0) 5

İletişimle ilgili önde gelen bilimsel kuramların açıklamaların amacını ve sonuçları, iletişimsel ve ilişkisel çevre.

HIR502 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Etik (3 + 0) 5

Control of communication from censorship to auto-control, regulations in mass communication.

HIR503 - Halkla İlişkilerde Güncel Tartışmalar (3 + 0) 5

Reklamcılık ve halkla ilişkilerin sosyal sonuçları.

HIR504 - Sosyal Sorumluluk Kampanyaları (3 + 0) 5

Sosyal sorumluluk, kamu yararı, doğruluk ve nesnellik gibi kavramlar.

HIR505 - Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Yeni Medya (3 + 0) 5

Ticari bir unsur olarak Internet ve onun toplum/kültür üzerine etkileri.

HIR506 - Araştırma Uygulaması (3 + 0) 5

Araştırma sorunları ve hipotezlere uygun olarak verilerin istatistiksel analizi, bulguların sunulması ve sonuç raporu.

HIR507 - Kriz İletişimi (3 + 0) 5

Ticari işletmeler ve diğer örgütlerin uyguladığı kriz yönetimi programlarının planlaması, gelişimi ve uygulaması; kriz sırasında paydaşlarla kurulacak iletişim için gereken halkla ilişkiler teknikleri.

HIR508 - Türkiye'de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (3 + 0) 5

Türkiye'de halkla ilişkiler ve reklamcılık sektörlerinin gelişimi ve mevcut durumu.

HIR509 - Reklam Eleştirisi (3 + 0) 5

Güncel reklam örneklerinin analiz edilmesi ve eleştirilmesi.

HIR510 - Reklam ve Tüketim Kültürü (3 + 0) 5

Tüketim kültürünün doğası; tüketim kültürünün insan ve toplumla ilişkisi; popüler tüketileni, insanı, toplumu ve dünyayı anlama.

HIR511 - Çevresel ve Örgütsel İletişim (3 + 0) 5

Çağdaş medya organizasyonlarının niteliklerinin irdelenmesi.

HIR512 - Örgütlerde İletişim Stratejileri (3 + 0) 5

Örgüt tanımlamaları ve çeşitleri; örgütlerdeki ve örgütler arasındaki iletişim akımı ve doğası; örgütler, örgütler arası ve örgütün ?halkı, tüketicisi, müşterisi, izleyicisi, üyesi? ile olan iletişim sorunları ve çözümleri; örgütü iletişim sistemi olarak ele alma; örgüt teorileri; örgut iletişımini değerlendirme teknikleri; iletişimden geçerek

ICM502 - Tasarım ve İletişim (3 + 0) 5

Tasarım dilinin oluşumunu anlamak için iletişim ve tasarımda kullanılan kuramlar, teoriler ve metodlar; tasarımdaki iletişimsel ölçütlerin oluşumunu anlamak ve yorumlamak için disiplinlerarası anlamsal çalışmalarla, günümüz tasarımlarında gelişen eğilimler; kültürel kodların, tasarım-iletişim ölçütlerinin oluşturduğu tasarım dili; kültür ve/veya im

ISL501 - Çağdaş İşletmecilik (3 + 0) 5

İşletme kuruluş stratejileri, çağdaş işletmeciliğin teorik ve pratik yönlerinden işletme kuruluş süreci.

ISL502 - Pazarlama Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro çevresi, pazarlama bölümlendirmesi, tüketici ve endüstriyel pazarlar ve bu pazarların farklı yönleri, tüketici davranışı, ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım.

ISL503 - Muhasebe (3 + 0) 5

Muhasebenin temel kavramları ile tek düzen hesap planı çerçevesinde bilanço gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydı.

ISL505 - Sayısal Yöntemler (3 + 0) 5

Yöneylem araştırması, karar problemlerinin yapısı ve çözümü, doğrusal programlama, doğrusal programlamanın matematiksel yapısı, doğrusal programlamanın çözüm teknikleri, grafiksel yöntem, Simpleks yöntemi, ulaştırma problemleri, ulaştırma problemlerinin matematiksel yapısı, ulaştırma problemlerinin çözümü, MODİ testi.

ISL506 - Örgüt Teorisi (3 + 0) 5

Örgüt kuramlarının tarihsel gelişimi, örgüt yapısı ve dizaynı, örgütsel etkililik ve örgüt yapısı ve çevre arasında ilişkiler.

ISL508 - Psikoloji ve İşletme Etiği (3 + 0) 5

İşletme etiği, alternatif kuramsal yaklaşımlar, etik ikilemler, örnek olaylar, tutum ve davranışlar, psikoloji.

ISL509 - Üretim Yönetimi (3 + 0) 5

Üretim statejisi, karar teorisi, talep tahmini, ürün ve süreç tasarımı, kalite kontrol, kapasite planlama, kuruluş yeri seçimi ve tesis düzeni, tedarik zinciri yönetimi, stok kontrolü ve bütünleşik üretim planlama.

ISL511 - İnsan Kaynakları Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik insan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler; personel istihdamı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ödenek ve yan yardımlar; iş sağlığı, iş güvenliği; çalışanlarla ilişkiler.

ISLE501 - Çağdaş İşletmecilik (3 + 0) 5

İşletme kuruluş stratejileri, çağdaş işletmeciliğin teorik ve pratik yönlerinden işletme kuruluş süreci.

ISLE503 - Ekonomi Teorisi (3 + 0) 5

Arz ve talep, tüketici ve üretici artığı, piyasalar karşılık veriyor, esneklik, vergiler, karar verme, rasyonel tüketici, üretim kararı, piyasa yapısı.

ISLE504 - Üretim Yönetimi (3 + 0) 5

Üretim statejisi, karar teorisi, talep tahmini, ürün ve süreç tasarımı, kalite kontrol, kapasite planlama, kuruluş yeri seçimi ve tesis düzeni, tedarik zinciri yönetimi, stok kontrolü ve bütünleşik üretim planlama.

ISLE505 - Örgüt Teorisi (3 + 0) 5

Örgüt kuramlarının tarihsel gelişimi, örgüt yapısı ve dizaynı, örgütsel etkililik ve örgüt yapısı ve çevre arasında ilişkiler.

ISLE506 - Mali Tablolar Analizi (3 + 0) 5

Finansal tabloların tanıtılması, analiz türleri, analiz teknikleri, yatay analiz, dikey analiz, trend analizi, oran analizi.

ISLE507 - Muhasebe (3 + 0) 5

Muhasebenin temel kavramları ile tek düzen hesap planı çerçevesinde bilanço gelir tablosu hesapları incelenerek muhasebe kaydı.

ISLE508 - Pazarlama Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro çevresi, pazarlama bölümlendirmesi, tüketici ve endüstriyel pazarlar ve bu pazarların farklı yönleri, tüketici davranışı, ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım.

ISLE511 - İnsan Kaynakları Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik insan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler; personel istihdamı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ödenek ve yan yardımlar; iş sağlığı, iş güvenliği; çalışanlarla ilişkiler.

KAM502 - Türkiye`nin Toplumsal Yapısı (3 + 0) 5

Osmanlı modernleşmesi; Osmanlı`nın Cumhuriyete mirası; Türkiye`nin modernleşmesi; Türkiye`de laiklik; etnik sorunlar; demokrasi.

KAM511 - Liderlik ve Yönetim (3 + 0) 5

Lider kavramı; siyasal otorite.

KAM534 - Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme (3 + 0) 5

Daha etkin bir yönetim oluşturmak için gerekli olan modern örgütlenme biçimleri ve bunları sağlamak için gereken prensipler.

LOJ501 - Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri (3 + 0) 5

Uluslararası pazarlama dinamikleri, uluslararası piyasaya giriş yöntemleri, uluslararası ürün, dağıtım, tutundurma, fiyatlama stratejileri.

LOJ506 - Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar (3 + 0) 5

Finansal sistem, faiz oranları, finansal kurumlar, para politikası, para piyasası, tahvil, borsa, ipotek ve döviz piyasaları.

LOJ517 - Uluslararası Girişimcilik (3 + 0) 5

Uluslararası kapsamda girişimcilik ve lojistiğin tanımı, girişimcilerin özellikleri ve işletme çeşitleri, lojistik alanındaki KOBİ?lerin girişimci özellikleri, girişimci KOBİ?lere yönelik güncel veriler.

LOJ523 - Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik (3 + 0) 5

Tedarik zinciri konsepti; satın alma, malzeme akış yönetimi, üretim, ürün, pazarlama, satış, dağıtım, müşteri ilişkileri yönetimi, hizmet yönetimi, talep yönetimi, sipariş tamamlama, tedarikçi ilişkileri yönetimi, IT, ürün geliştirme, tersine işlemler.

SBE-PR-AE1FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-PR-AE1FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-PR-AE1FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-PR-AE1FA4 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-PR-GE1FA5 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-PR-GE1FA6 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

SY507 - Sağlık Hizmetlerinde Finsansal Yönetim (3 + 0) 5

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışacak olanların yatırım, finansman ve işletme sermayesi yönetimi konuları.

SY508 - Sağlık Hizmetlerinde Pazarlama Yönetimi (3 + 0) 5

Temel kavramların açıklanması, stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro Çevresi, Pazarlama Bölümlendirmesi, Ürün, Fiyat, Tutundurma, Dağıtım

SY509 - Sağlık Turizmi (3 + 0) 5

Sağlık turizminin ekonomik önemi, sağlık turizmi türleri, Türkiye?de sağlık turizmi, sağlık turizmi pazarlaması, sağlık turizmi politikaları ve devlet teşvikleri.

TUR502 - Turizm İşletmeciliği (3 + 0) 5

Turizm endüstrisinin esasları, prensipleri ve pratikleri.

TUR511 - Turizm Pazarlaması (3 + 0) 5

Pazarlama kavramı, pazarlama planı, durum analizi, turizm pazarlaması, turistik ürün.

TUR518 - Turizm Yatırım Projeleri Değerlemesi (3 + 0) 5

Turizm endüstrisinin yapısı ve genel karakteristikleri, turizm yatırım ve temel kavramlar, turizm yatırımlarını teşvik tedbirleri ve krediler.