ECTS - - Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Tezli Yüksek Lisans Programı

Zorunlu Bölüm Dersleri

HIR500 - Seminer (0 + 0) 5

Araştırma metotları, veri tipleri ve veri toplama, veri analizi için istatiksel teknikler, şema ve grafik kullanımı, araştırmanın raporlanması.

HIR599 - Tez (0 + 0) 80

Bilimsel araştırma, tez yazımı.

ISL555 - Araştırma Yöntemleri (3 + 0) 5

Araştırma tasarımları, olasılık teorileri, hipotez testleri, ölçümde güvenilirlik ve geçerlilik, model kurma, çoklu regresyon, çok değişkenli varyans analizleri, korelasyon, kümeleme ve ayırma analizleri, tanılayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri, yapısal eşitlik modelleri ve ekonometrik modeller.

SBE-PR-GE1FA4 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

Seçmeli Dersler

HIR501 - Kuram Tartışmaları (3 + 0) 5

İletişimle ilgili önde gelen bilimsel kuramların açıklamaların amacını ve sonuçları, iletişimsel ve ilişkisel çevre.

HIR502 - Halkla İlişkiler ve Reklamcılıkta Etik (3 + 0) 5

Control of communication from censorship to auto-control, regulations in mass communication.

HIR503 - Halkla İlişkilerde Güncel Tartışmalar (3 + 0) 5

Reklamcılık ve halkla ilişkilerin sosyal sonuçları.

HIR504 - Sosyal Sorumluluk Kampanyaları (3 + 0) 5

Sosyal sorumluluk, kamu yararı, doğruluk ve nesnellik gibi kavramlar.

HIR505 - Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Yeni Medya (3 + 0) 5

Ticari bir unsur olarak Internet ve onun toplum/kültür üzerine etkileri.

HIR506 - Araştırma Uygulaması (3 + 0) 5

Araştırma sorunları ve hipotezlere uygun olarak verilerin istatistiksel analizi, bulguların sunulması ve sonuç raporu.

HIR507 - Kriz İletişimi (3 + 0) 5

Ticari işletmeler ve diğer örgütlerin uyguladığı kriz yönetimi programlarının planlaması, gelişimi ve uygulaması; kriz sırasında paydaşlarla kurulacak iletişim için gereken halkla ilişkiler teknikleri.

HIR508 - Türkiye'de Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (3 + 0) 5

Türkiye'de halkla ilişkiler ve reklamcılık sektörlerinin gelişimi ve mevcut durumu.

HIR509 - Reklam Eleştirisi (3 + 0) 5

Güncel reklam örneklerinin analiz edilmesi ve eleştirilmesi.

HIR510 - Reklam ve Tüketim Kültürü (3 + 0) 5

Tüketim kültürünün doğası; tüketim kültürünün insan ve toplumla ilişkisi; popüler tüketileni, insanı, toplumu ve dünyayı anlama.

HIR511 - Çevresel ve Örgütsel İletişim (3 + 0) 5

Çağdaş medya organizasyonlarının niteliklerinin irdelenmesi.

HIR512 - Örgütlerde İletişim Stratejileri (3 + 0) 5

Örgüt tanımlamaları ve çeşitleri; örgütlerdeki ve örgütler arasındaki iletişim akımı ve doğası; örgütler, örgütler arası ve örgütün ?halkı, tüketicisi, müşterisi, izleyicisi, üyesi? ile olan iletişim sorunları ve çözümleri; örgütü iletişim sistemi olarak ele alma; örgüt teorileri; örgut iletişımini değerlendirme teknikleri; iletişimden geçerek

ICM502 - Tasarım ve İletişim (3 + 0) 5

Tasarım dilinin oluşumunu anlamak için iletişim ve tasarımda kullanılan kuramlar, teoriler ve metodlar; tasarımdaki iletişimsel ölçütlerin oluşumunu anlamak ve yorumlamak için disiplinlerarası anlamsal çalışmalarla, günümüz tasarımlarında gelişen eğilimler; kültürel kodların, tasarım-iletişim ölçütlerinin oluşturduğu tasarım dili; kültür ve/veya im

ISL501 - Çağdaş İşletmecilik (3 + 0) 5

İşletme kuruluş stratejileri, çağdaş işletmeciliğin teorik ve pratik yönlerinden işletme kuruluş süreci.

ISL502 - Pazarlama Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik planlama ve pazarlama süreci, pazarlama stratejisi; pazarlama karmasındaki hedef kitle belirleme ve geliştirme, pazarlamanın makro ve mikro çevresi, pazarlama bölümlendirmesi, tüketici ve endüstriyel pazarlar ve bu pazarların farklı yönleri, tüketici davranışı, ürün, fiyat, tutundurma, dağıtım.

ISL508 - Psikoloji ve İşletme Etiği (3 + 0) 5

İşletme etiği, alternatif kuramsal yaklaşımlar, etik ikilemler, örnek olaylar, tutum ve davranışlar, psikoloji.

ISL511 - İnsan Kaynakları Yönetimi (3 + 0) 5

Stratejik insan kaynakları yönetimi; insan kaynaklarında etik, yasal ve sosyal yönler; personel istihdamı; insan kaynaklarının geliştirilmesi; ödenek ve yan yardımlar; iş sağlığı, iş güvenliği; çalışanlarla ilişkiler.

KAM502 - Türkiye`nin Toplumsal Yapısı (3 + 0) 5

Osmanlı modernleşmesi; Osmanlı`nın Cumhuriyete mirası; Türkiye`nin modernleşmesi; Türkiye`de laiklik; etnik sorunlar; demokrasi.

KAM534 - Stratejik Yönetim ve Vizyon Geliştirme (3 + 0) 5

Daha etkin bir yönetim oluşturmak için gerekli olan modern örgütlenme biçimleri ve bunları sağlamak için gereken prensipler.

SBE-PR-AE1FA1 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-PR-AE1FA2 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-PR-AE1FA3 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-PR-AE1FA4 - Alan Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-PR-GE1FA5 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5

SBE-PR-GE1FA6 - Alan Dışı Seçmeli (0 + 0) 5