AKTS - Türkiye`nin Toplumsal Yapısı

Türkiye`nin Toplumsal Yapısı (KAM502) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türkiye`nin Toplumsal Yapısı KAM502 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Tuğba Gürçel Akdemir
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ders, Osmanlı mirası, Cumhuriyetin kurulması, Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşadığı siyasal, toplumsal ve ekonomik değişimleri tarihsel örünütü içinde ele alır. Türkiye’nin kuruluşundan bugüne, varolan ve zaman içinde evrilen temel siyasal özellikleri incelenir. Türkiye’nin siyasal yapısı; toplumsal sınıflar, katmanlar, etnik gruplar, askeri ve sivil bürokrasi arasındaki ilişkiler göz önünde bulundurularak ele alınır. Öğrencilerin, Türkiye’nin belli başlı siyasi meseleleri, olayları, kurumları ve süreçleri ile ilgili çözümleyici bir bakış açısı geliştirmesi beklenir. Dersin amacı Türkiye’de siyasal analiz yapabilmek için gerekli temel bilgileri kazandırmaktır. Türkiye’nin yakın geçmişini inceleyerek, güncel durum ile ilgili bilimsel yaklaşımlar üretilmesi amaçlanmaktadır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türkiye’nin siyasal yapısına dair belli başlı siyasi meseleler, olaylar, aktörler, kurumlar ve süreçler ile ilgili bilgis sahibi olur ve çözümleyici bir bakış açısı geliştirir.
Dersin İçeriği Osmanlı modernleşmesi; Osmanlı`nın Cumhuriyete mirası; Türkiye`nin modernleşmesi; Türkiye`de laiklik; etnik sorunlar; demokrasi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş.
2 Osmanlı mirası. Ders kaynaklarındaki ilgili bölümler.
3 Ulusal mücadele ve Cumhuriyet'in İlanı (1919-1923). Ders kaynaklarındaki ilgili bölümler.
4 Tek partili dönemde siyasal yaşam, toplum ve ekonomi (1923-1945). Ders kaynaklarındaki ilgili bölümler.
5 Çok partili sisteme geçiş ve demokrat parti dönemi (1945-1960). Ders kaynaklarındaki ilgili bölümler.
6 1960 askeri müdahalesi. Ders kaynaklarındaki ilgili bölümler.
7 1961 Anayasası ve ideolojiler (1960'lar). Ders kaynaklarındaki ilgili bölümler.
8 1971 Darbesi, siyasal ve sosyal hayat (1970'ler). Ders kaynaklarındaki ilgili bölümler.
9 1980 Darbesi. Ders kaynaklarındaki ilgili bölümler.
10 Siyasal ve ekonomik yeniden yapılanma (1980'ler). Ders kaynaklarındaki ilgili bölümler.
11 1990'lar ve 28 Şubat Süreci. Ders kaynaklarındaki ilgili bölümler.
12 Siyasal İslam ve laiklik. Ders kaynaklarındaki ilgili bölümler.
13 Avrupa Birliği süreci ve demokratikleşme. Ders kaynaklarındaki ilgili bölümler.
14 Türkiye’nin bugünü ve yarını. Ders kaynaklarındaki ilgili bölümler.

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ahmad, F. (2002) Modern Türkiye’nin Oluşumu. İstanbul: Kaynak Yayınları.
2. Zurcher, E. J. (2008) Modernleşen Türkiye’nin Tarihi. İstanbul: İletişim.
3. Heper, M. (2015) Türkiye’de Devlet Geleneği. Ankara: Doğu Batı Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 10 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkimdir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir. X
3 Halkla ilişkiler ve reklamcılık kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir. X
4 Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme X
5 Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme. X
6 Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme X
7 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme X
8 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme. X
9 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X
10 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme. X
11 Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme X
12 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 125