AKTS - Reklam ve Tüketim Kültürü

Reklam ve Tüketim Kültürü (HIR510) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Reklam ve Tüketim Kültürü HIR510 Alan Dışı Seçmeli 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Özlen Özgen
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Reklam ve tüketim kültürü arasındaki ilişkinin irdelenmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Çağdaş tüketici kültürünün kökenlerini anlamak
  • Reklamlar okumak için eleştirel bakış açıları geliştirebilme
  • Reklam ve tüketim kültürü arasındaki ilişkiyi anlayabilme
Dersin İçeriği Tüketim kültürünün doğası; tüketim kültürünün insan ve toplumla ilişkisi; popüler tüketileni, insanı, toplumu ve dünyayı anlama.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse ilişkin genel bilgi
2 Kültür endüstrisi
3 Tüketim kültürü nedir?
4 Reklam ve tüketim arasındaki ilişki nedir?
5 Tüketim kültürü ve reklam ilişkisine yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi
6 Tüketim kültürü ve reklam ilişkisine yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi
7 Vize
8 Markalar ve tüketim
9 Tüketim kültürü ve Batı Medyası
10 Tüketim kültürü ve yeni medya
11 Tüketim kültürüne eleştirel yaklaşımlar
12 Tüketim kültürüne eleştirel yaklaşımlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Final

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Tüketim Toplumu, Söylenceleri/Yapıları, Jean Baudrillard, 2012, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
2. Tüketim Kültürü, Yetinen Toplumdan Tüketen Toplum, Yavuz Odabaşı, 2006, Sistem Yayınları, Ankara.
3. Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, George Ritzer, 2011, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
4. Toplumun Mc Donaldlaştırılması, George Ritzer, 2016, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
5. Consumption and Everyday Life, Mark Paterson, 2006, Routledge, London
6. Consuming Life, Zygmunt Bauman, 2007, Polity Press, Cambridge.
7. Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Featherstone. M. 2013, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
8. Grafik Tasarım ve Reklam, Ulufer Teker, 2009, Yorum Sanat Yayınevi, İstanbul.
9. Şimdi Reklamlar…, Müge Elden, Özkan Ulukök, Sinem Yeygel, 2007. İletişim Yayınları, İstanbul

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkimdir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir. X
3 Halkla ilişkiler ve reklamcılık kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir. X
4 Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme X
5 Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme. X
6 Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme X
7 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme X
8 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme. X
9 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X
10 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme. X
11 Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme X
12 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 25 25
Toplam İş Yükü 98