AKTS - Araştırma Uygulaması

Araştırma Uygulaması (HIR506) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Araştırma Uygulaması HIR506 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dersi veren öğretim elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrenciler bir araştırmanın nasıl uygulanacağını, nasıl analiz edileceğini, bulguların ve sonuçların nasıl sunulacağını öğreneceklerdir. Bu amaçla, öğrenciler ortak bir konuda/sorunda ampirik bir araştırma tasarımı yapacak, nüfus, örneklem çerçevesini ve örrneklemi belirleyecek, anket sorularını hazırlayacak, pilot inceleme yapacak, ankete son şeklini verdikten sonra anketi uygulayacaklar; ardından, topladıkları verileri SPSS programına kaydedecekler. Önceden hazırladıkları araştırma sorunları ve hipotezlere uygun olarak, verilerin istatistiksel analizini yapacaklar, bulgularını sunacaklar ve sonuç raporu yazacaklardır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersin sonunda öğrenci; araştırma tanımlayabilecek; araştırma terimlerini açıklayabilir; araştırma sürecini ve ilke ve faaliyetlerini tanımlayabilecek;
  • Bir popülasyondan örnek çıkarma işlemini açıklayabilir
  • Bir araştırma tasarlar ve uygulayabilir
  • bir araştırma sorusu veya hipotezi için uygun olan istatistiksel analiz türüne karar verebilir
  • Veri analizi için SPSS'yi kullanır, istatistiksel bir sonucun nasıl yorumlanacağını öğrenir
  • istatistiksel sonuçlara göre bulgular yazabilir
  • Bulgulara, çalışma gerekçesi ve literatür taramasına göre sonuç ve öneriler yazar
Dersin İçeriği Araştırma sorunları ve hipotezlere uygun olarak verilerin istatistiksel analizi, bulguların sunulması ve sonuç raporu.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Oryantasyon
2 Anket araştırma tasarımının amaçlarının belirlenmesi ve hazırlanması: Araştırmamızın kapsamının belirlenmesi; nüfus ve örnekleme atama
3 Veri toplamak için soruların hazırlanması
4 Araştırma sorularının gözden geçirilmesi, örnekleme belirleme, veri toplama tekniğine karar verme, görev dağılımı
5 Araştırma sorularının gözden geçirilmesi, örnekleme belirleme, veri toplama tekniğine karar verme, görev dağılımı, datanın toplanacağı alan çalışması
6 SPSS üzerinde değişkenlerin kodlanması. İsimsel ,sıra, sıklık ve oransal ölçeklerin girilmesi ve kodlanması
7 Ödev sunumlarının yapılması, data girişlerinin birleştirilmesi, data analizi yapma.
8 Ödevlerin tartışılması. iki değişkenli analiz.
9 Ödevlerin tartışılması. Grupları karşılaştırma: Tek grubu karşılaştırma
10 Ödevlerin tartışılması. İki grup karşılaştırması.
11 Ödevlerin tartışılması. İkiden fazla grubu karşılaştırma.
12 Ödevlerin tartışılması. Çok değişkenli analiz.
13 Ödevlerin tartışılması. Faktör analizi.
14 Ödevlerin tartışılması. Bulguların yazılması
15 Bulguların değerlendirilmesi ve sonuç çıkarma
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 40
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 3 90
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkimdir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir. X
3 Halkla ilişkiler ve reklamcılık kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir. X
4 Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme
5 Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme.
6 Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme
7 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme X
8 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme.
9 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X
10 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme. X
11 Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme X
12 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0