AKTS - Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Yeni Medya

Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Yeni Medya (HIR505) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Halkla İlişkiler, Reklamcılık ve Yeni Medya HIR505 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Elif Eşiyok
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste dijital ve interaktif medyanın çağdaş toplum ve kültürdeki rolünü anlamaya ve analiz etmeye ilişkin temel teorik yaklaşımlar incelenecektir. Ayrıca, yeni medya ve teorisi, teknolojinin daha geniş anlamda kavranması ve bunun kültür ve sosyal değişimle olan ilişkisi içerisinde yer alan tarihi bir perspektif içerisinde ortaya koyulacaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Medya Kuramlarını, analitik yaklaşımları ve pratikleri eleştirel olarak değerlendirip sentezleyebilme
  • Farklı teorileri birbirine bağlayabilme, teorik gelişimi ve medya çalışmalarına katkılarını anlayabilme
  • Dijital medya sahipliği, ekonomi, fikri mülkiyet, düzenleme, mahremiyet, kimlik, sosyalite, altyapı ve eşitlik hakkındaki tartışmalara katkıda bulunabilme ve kritik edebilme
Dersin İçeriği Ticari bir unsur olarak Internet ve onun toplum/kültür üzerine etkileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Üçüncü Dalga Yaklaşımı: Toplumsal Dönüştürücü Olarak Teknoloji
2 1990'ların Dönüştürücü Söylemi
3 Enformasyon Sektörünün Arkeolojisi
4 Enformasyon Sektörü üzerine Çalışmalar
5 Bilgi Toplumu Kuramları
6 Kültür ve Enformasyon: Lyotard ve Baudrillard
7 Kültür ve Enformasyon: Jameson ve Habermas
8 Gerçekçi Teoriler: Toplumsal Şekillenmeye İlişkin Yaklaşımlar
9 Uzun Dalgalar Yaklaşımı
10 Sosyo-teknik Paradigma Konsepti
11 Bilgi Kapitalizmi Yaklaşımları
12 Yeni İş Modları, Tüketim ve Devlet Rejimleri
13 Yeni Medya İnovasyonları ve Eski Medya
14 Alternatif Beklentiler ve Olasınıklar
15 Öğrenci Sunuşları
16 Öğrenci Sunuşları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Paschal Preston, Reshaping Communication, Sage, London, 2001.
2. Haluk Geray, İletişim ve Teknoloji, Ütopya, Ankara, 2003.
3. Marshall McLuhan, Global Köy, Scala,İstanbul, 2001.
4. Alvin Toffler, Yeni Güçler Yeni Şoklar, Altın Kitap, İstanbul, 1992.
5. Rudolf Bahro, Kızıldan Yeşile, Metis, İstanbul, 1990.
6. Jean-François Lyotard, Postmodern Durum, Bilgesu, İstanbul, 2013.
7. Jean Bodrillard, Tüketim Toplumu, Ayrıntı, İstanbul, 2002.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum 1 50
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 4 70
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkimdir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir. X
3 Halkla ilişkiler ve reklamcılık kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir. X
4 Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme X
5 Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme. X
6 Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme X
7 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme X
8 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme. X
9 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X
10 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme. X
11 Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme X
12 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 5 30
Sunum/Seminer Hazırlama 1 5 5
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 113