AKTS - Halkla İlişkilerde Güncel Tartışmalar

Halkla İlişkilerde Güncel Tartışmalar (HIR503) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Halkla İlişkilerde Güncel Tartışmalar HIR503 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Takım/Grup Çalışması.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dersi veren öğretim elemanı
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu dersin amacı, önde gelen sosyal kuramcıların eserlerini halkla ilişkiler çalışmalarına uygulamak suretiyle halkla ilişkilerin teorik kapsamını genişletmektir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı toplumsal teorilerin temel fikirlerini anlama
  • farklı toplum teorilerini halkla ilişkiler alanına uygulayabilme
  • Toplum teorilerini kullanarak halkla ilişkiler alanında yeni perspektifler geliştirebilme
Dersin İçeriği Reklamcılık ve halkla ilişkilerin sosyal sonuçları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Sosyal Teoriyi Halkla İlişkilere Uygulamak s. 1-20
2 Berger Üzerine: Halkla İlişkiler ve Kriz İletişimi Üzerine Sosyal İnşaacı bir Perspektif s.43-61
3 Bordio Üzerine: Alan Mücadelelerinde Halkla İlişkiler s.62-82
4 Foucault Üzerine: Halkla İlişkiler için bir Alet Kutusu s.83-102
5 Anthony Giddens'in Yapıssallaşma ve Geç Modernite Teorisi ile Halkla İlişkileri Yorumlama s.103-118
6 Latour Üzerine: Aktör-Ağ-Teori ve Halkla İlişkiler s.166-186
7 Luhman Üzerine: Olumsallık, Risk, Güven ve Yansımalar s.187-211
8 Mayhew Üzerine: Yumuşak Gücün Şeytanileşmesi ve Yeni Yurttaşın Onaylanması s.212-230
9 Putnam Üzerine: Birlikte Yuvarlanma-Putnam'ın Cemaat ve Sosyal Sermaye Teorilerinin Halkla İlişkilere Uygulanması s.231-251
10 Halkla İlişkilerde Feminist Teori Üzerine: Dorothy E. Smith'ten Bir Örnek s.252-276
11 Spivak Üzerine: Direnişi Teorize Etmek-Gayatri C. Spivak'ı Halkla İlişkilere Uyarlamak s.278-300
12 Weber Üzerine: Halkla İlişkilerde Meşruluk ve Meşrulaştırma s.301-322
13 Halkla İlişkilerin Alanı, Bağlamı, Kavramları, Meseleleri ve Ampirik Bulguları Üzerine Sonuçlar s.323-240
14 Yorum: Sosyolojiyi Halkla İlişkilerle Bağlantılandırma-Yansımalı Zamanlarda Bazı Eleştirel Yansımalar s.341-363
15 Öğremci Sunuşları
16 Öğrenci Sunuşları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ihlen, O. B. van Ruler, M. Fredrisson (Ed.) (2009), Public Relations and Social Theory, NY, Taylor & Francis.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 80
Sunum 2 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkimdir. X
2 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir. X
3 Halkla ilişkiler ve reklamcılık kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir. X
4 Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme X
5 Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme. X
6 Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme X
7 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme X
8 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme. X
9 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X
10 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme. X
11 Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme X
12 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati)
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 0