AKTS - Tasarım ve İletişim

Tasarım ve İletişim (ICM502) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarım ve İletişim ICM502 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
Yok
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Sosyal Bilimler Yüksek Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt, Beyin Fırtınası.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Feray Ünlü
Course Assistants
Dersin Amacı Görsel iletişimin tarihsel arka planını değerlendirerek karmaşık yapısını açıklamak, Bu çerçevede, görsel deneyimi değerlendirebilecek ve anlamdırabilecek bilgi birikimine ve kuramsal donanıma sahip olmak, Her türlü görsel iletişimi anlamdırmamızı sağlayan toplumsal, kültürel, ideolojik ve kurumsal bağlamlamları değerlendirmek, Farklı alımlama süreçlerini ve bunlara etkide bulunan faktörleri anlamak, Temel tasarım ilkelerinin iletişimsel özelliklerini algılamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Göstergebilim kavram ve teorilerini değerlendirir
  • Görsel kültür ve iletişim kodları arasındaki ilişkiyi çözer
  • Tasarım ürününün sahip olduğu biçim ve içeriği çözümler
  • Geçmiş ve bugün arasındaki anlam kaymalarını çözümler
  • Görsel metnin kültürel anlamlarını çözümler
  • Tasarımın kültürel kodlarını inceler
Dersin İçeriği Tasarım dilinin oluşumunu anlamak için iletişim ve tasarımda kullanılan kuramlar, teoriler ve metodlar; tasarımdaki iletişimsel ölçütlerin oluşumunu anlamak ve yorumlamak için disiplinlerarası anlamsal çalışmalarla, günümüz tasarımlarında gelişen eğilimler; kültürel kodların, tasarım-iletişim ölçütlerinin oluşturduğu tasarım dili; kültür ve/veya im

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş Konular Hakkında Ön Bilgi Toplama
2 Görsel algı ve biçim-içerik dizgesi Sunuma Hazırlık
3 Anlamlandırma ve anlam oluşturan işlemler Sunuma Hazırlık
4 Mimari (arkitektonik) kodlar ve iletişim Kitap İle İlgili Tartışma
5 Dilbilim-Göstergebilim-Tasarım ilişkisi Kitap İle İlgili Tartışma
6 Anlam çözümlemesinde disiplinlerarası yaklaşımlar Kitap İle İlgili Tartışma
7 İletişimin temel ilkeleri Kitap İle İlgili Tartışma
8 Tasarımda iletişim oluşumunda kültürel dizge Kitap İle İlgili Tartışma
9 Üretim-tüketim ilişkisi ve tasarımda simgesel boyut Kitap İle İlgili Tartışma
10 İletişim Estetiği Sunuma Hazırlık
11 Araştırma Sunumu Sunum ve Tartışma
12 Araştırma Sunumu Sunum ve Tartışma
13 Araştırma Sunumu Sunum ve Tartışma
14 Araştırma Sunumu Sunum ve Tartışma
15 Örnek İncelemeleri Sunum ve Tartışma
16 Genel Sınav / Sunum Sunum ve Tartışma

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Adorno, Thedor ve Horkheimer, Max. (2011) Sosyolojik Açılımlar. Ankara: BilgeSu.
2. Barnard, Malcolm. (2002) Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür (Çev. Güliz Korkmaz). Ankara:Ütopya Yayınevi.
3. Erkman, Fatma. (2005) Göstergebilime Giriş. İstanbul: Multilingual.
4. Fiske, John. (1999) Popüler Kültürü Anlamak. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları/ARK.
5. Fiske, John. (1996) İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları/ARK.
6. Saussure, Ferdinand de. (1979) Genel Dilbilim Dersleri I, (Çev. B. Vardar). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer 1 40
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel yaklaşımlara, kavramlara, kavramlar arası ilişkilere kuramsal ve uygulama düzeyinde yansımalarını da değerlendirecek seviyede hâkimdir.
2 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık alanına ilişkin temel metodolojik yaklaşımlara, yöntemlere, araştırma tekniklerine ve bunları uygulama ve değerlendirme bilgisine hâkimdir.
3 Halkla ilişkiler ve reklamcılık kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilir.
4 Halkla ilişkiler mesleğinin etik ilkelerinin farkında olma ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme
5 Kamusal iletişimi etkinleştirme, kamuoyu oluşumu, gündem belirleme, yaratma, yönlendirme ve yönetme konularında stratejik iletişim uygulamalarını planlayabilme ve uygulayabilme.
6 Kurumsal iletişim, kurum kimliği, kurum kültürü, kurumsal vatandaşlık, bağlılık, itibar, değer, sosyal sorumluluk, imaj yönetimi, ilişki yönetimi, algılama yönetimi, duygusal zeka, insan kaynağı vb. kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme
7 Özel sektör, kamu sektörü ve sivil topluma yönelik iletişim metodolojisine sahip olabilme ve bunu pratik alanlarda kullanabilme
8 Halkla ilişkilerde kullanılan iletişim ortamlarına, medya ve tekniklere hakim olabilme ve bu bilgiyi etkinlik yönetimi alanında kullanabilme.
9 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme
10 Halkla ilişkiler ve tanıtım alanına ilişkin ulusal ve uluslararası Türkçe ve yabancı literatür tarayabilme ve disiplinle ilgili güncel bilgiye ulaşabilme.
11 Araştırma amacına yönelik uygun yöntem/teknik belirleyerek bilimsel nitelikli sonuçlara ulaşabilme
12 Sosyal bilimlere ilişkin verileri toplama, çözümleme, sonuçlara ulaşma ve bu sonuçları halkla ilişkiler alanında kullanabilme

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama 2 20 40
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 125